Επιδοτούμενα σεμινάριο εργαζομένων σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. δραστηριοποείται 20 και πλέον χρόνια στην υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, συνεργάζεται με έμπειρους εισηγητές με πλούσια εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, ενώ παρέχει σύγχρονες εγκαταστάσεις με άρτια εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας.

 

Γενικοί όροι υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης:

  1. Ωφελούμενοι: Εργαζόμενοι σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (έως 49 εργαζόμενοι), ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ.
  2. Διάρκεια σεμιναρίου: 32 ώρες (8 ημέρες – υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας)
  1. Επιδότηση: 160,00 € (5,00 € Χ 32 ώρες), με την αποπληρωμή του προγράμματος ο εργαζόμενος-καταρτιζόμενος που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα, θα λάβει το εκπαιδευτικό επίδομα
  2. Χώρος υλοποίησης: Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στην έδρα και στα παραρτήματα του ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.

 

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει, συμπληρώνοντας την αίτηση

 

Στο τέλος του προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.