Ανακοίνωση για το προγράμμα Voucher 29-64 ετών

 
Με την από 18/04/2017 ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr σχετικά με τη δράση «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29 – 64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ» (voucher 29-64 ετών), διευκρινίζεται πως όσοι ωφελούμενοι των οποίων το ΚΑΥΑΣ έχει αναρτηθεί στο Μητρώο επιλεγέντων, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα.
 
Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναγράφει τα εξής:
“Με σκοπό την έγκυρη ενημέρωση σας και προς αποφυγή τυχόν παραπληροφόρησης, διευκρινίζεται ότι,
η νέα νομοθετική ρύθμιση δεν απαγορεύει σε κανέναν και καμία άνεργο/η να συμμετάσχει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που θα εξασφαλίζει καλύτερες πιθανότητες να ξαναβρεί εργασία.
 
Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι, βάσει του άρθρου 56, του Ν.4430/2016, όποιος πληροί τις παρακάτω τρείς προϋποθέσεις:
(α) είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα ανέργων τουλάχιστον επί τετράμηνο πριν από την υπαγωγή τους στο ως άνω πρόγραμμα,
β) έχει δηλώσει τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον Ο.Α.Ε.Δ. πριν από την έναρξή του και
γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής του σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, δεν διαγράφεται από τα Μητρώα και ο χρόνος εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης προσμετράται ως χρόνος ανεργίας. Εάν κάποιος δεν πληροί τις ως άνω τρείς προϋποθέσεις, αυτό δεν αποτελεί κώλυμα για τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, εφόσον υφίσταται η ιδιότητα του ανέργου
κατά την έναρξη του προγράμματος αυτού.
 
Επισημαίνουμε τέλος, ότι τώρα οι άνεργοι, που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις λήψης και των δυο επιδοτήσεων δικαιούται να λαμβάνουν και το επίδομα ανεργίας, εφόσον πληρούν τις παραπάνω τρεις προϋποθέσεις”.
 

Leave a comment