Ανακοινώθηκε η πρόσκληση για την κατάρτιση των ωφελούμενων στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας (Α’ κύκλος)

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο “Κατάρτιση ωφελούμενων στο πλαίσιο της πράξης: Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ) Α’ κύκλος”.

Το περιεχόμενο της πρόσκλησης αφορά τους ωφελούμενους των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, οι οποίοι επέλεξαν, πέρα από την ανάληψη της θέσης εργασίας τους, να λάβουν και υπηρεσίες κατάρτισης στα κάτωθι αντικείμενα:

  • Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
  • Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα έχει συνολική διάρκεια 120 ώρες, με την ημερήσια διάρκειά του να μην ξεπερνά τις 6 ώρες, ενώ θα λαμβάνει χώρα μία φορά την βδομάδα σε μέρα που ο ωφελούμενος δεν θα εργάζεται.

Στη συνέχεια, και εντός 15 ημερών από το πέρας της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι δίνουν εξετάσεις για να πιστοποιήσουν τις δεξιότητες που απέκτησαν στην Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και λαμβάνουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης, ο ωφελούμενος έχει δικαίωμα να επανεξεταστεί άλλη μια φορά και εάν αποτύχει και την δεύτερη φορά, λαμβάνει βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις.

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, με απώτερο στόχο τη διευκόλυνση ένταξής/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”, με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 

Εάν είστε ωφελούμενος του προγράμματος και έχετε επιλέξει να συμμετέχετε στο πρόγραμμα κατάρτισης, παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ενημερωθείτε την διαδικασία ενεργοποίηση της επιταγής σας, αλλά και για τα προσφερόμενα προγράμματα και παροχές μας.

 

 

                       eu new_espa_1 new_espa_2

Leave a comment