Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αίτησεων στο πρόγραμμα Voucher 29-64 ετών

 

Στην ιστοσελίδα voucher.gov.gr, αναρτήθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής» (Voucher 29-64 ετών):

 

1. Διευκρίνιση αναφορικά με την επαγγελματική εμπειρία (ενότητα 2.3 της πρόσκλησης):

Στην ενότητα 2.3 της πρόσκλησης στο σημείο:
«2. Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται βάσει δικαιολογητικών.
Ειδικά για τα τεχνικά επαγγέλματα για τους μισθωτούς, κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας ισοδυναμεί με 100 ένσημα.
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες , κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας ισοδυναμεί με διάρκεια έργου 100 ημερών.»

Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα, ήτοι 100 ένσημα ή διάρκεια έργου 100 ημερών αφορούν τα τεχνικά επαγγέλματα.
Για τα λοιπά επαγγέλματα, κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας ισοδυναμεί με 300 ένσημα για τους μισθωτούς και 12 μήνες επαγγελματική δραστηριότητα για τους ελεύθερους επαγγελματίες (η οποία προκύπτει από την ασφάλισή τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα).

 

2. Διευκρίνιση αναφορικά με το δηλωθέν εισόδημα (ενότητα 2.3 της πρόσκλησης)

Στην ενότητα 2.3. της πρόσκλησης (Κριτήρια επιλογής-Μοριοδότηση) διευκρινίζεται ότι το κριτήριο με α/α 3 του Πίνακα 2 αφορά το «συνολικό δηλωθέν εισόδημα» (ατομικό ή οικογενειακό) φορολογικού έτους 2015 όπως αυτό αποτυπώνεται στον Πίνακα Γ1 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα).

Leave a comment