Επιδοτούμενα Προγράμματα Εργαζόμενων από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. σας ενημερώνει σχετικά με τα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων μισθωτών οικονομολόγων σε τομείς προτεραιότητας του ιδιωτικού τομέα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενη Πράξη την οποία συντονίζει και διαχειρίζεται ως Δικαιούχος φορέας το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και αφορά την κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα της οικονομίας ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης, αποφοίτους τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.   Στόχος της Πράξης είναι  η συμπλήρωση και η ενίσχυση των γνώσεων των ωφελούμενων σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα και ειδικότητες, με σκοπό την βελτίωση των δεξιοτήτων τους, καθώς και την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.  

Θεματικά αντικείμενα κατάρτισης:
1. Διαχειριστής Aφερεγγυότητας
2. Εσωτερικός Ελεγκτής  

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει: 120 ώρες κατάρτιση 5€/ώρα εκπαιδευτικό επίδομα Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024

Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:
• Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) κατάρτισης στην τάξη
• Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης
• Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση).    

Για πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, επισκεφτείτε την ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα 024.oe-e.gr. Υποβολή αιτήσεων έως και τις 20/03/2020 και ώρα 23:59:59.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:
ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Οικονόμου 5, 5ος όροφος, τηλ. 2310552670.

Εναλλακτικά συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα