Επιδοτούμενα σεμινάρια εργαζομένων σε συνεργασία με την Ένωση Καπνοπωλών, Ψιλικών και ενοικιαστών περιπτέρων Μακεδονίας

Το ΚΕΚ Εκπαιδευτική Παρέμβαση σε συνεργασία με την Ένωση Καπνοπωλών, Ψιλικών και ενοικιαστών περιπτέρων Μακεδονίας διοργανώνουν εξειδικευμένα σεμινάρια για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις-μέλη της Ένωσης, που απασχολούν 1-49 άτομα. 

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. δραστηριοποείται 20 και πλέον χρόνια στην υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, συνεργάζεται με έμπειρους εισηγητές με πλούσια εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, ενώ παρέχει σύγχρονες εγκαταστάσεις με άρτια εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας.

Γενικοί όροι υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης:

 1. Ωφελούμενοι: Εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις (έως 49 εργαζόμενοι), ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ.
 2. Επιχειρήσεις: Ένωση Καπνοπωλών, Ψιλικών και Eνοικιαστών περιπτέρων Μακεδονίας
 3. Διάρκεια σεμιναρίου40 ώρες (10 ημέρες – υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας)
 4. Επιδότηση200,00 € (5,00 € Χ 40 ώρες). Ο εργαζόμενος-καταρτιζόμενος που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα, θα λαβει την επιδότηση, με απευθείας κατάθεση του ποσού από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε προσωπικό του Τραπεζικό Λογαριασμό.
 5. Χώρος υλοποίησης: Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στην έδρα του ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.

Θεματικά Αντικείμενα Κατάρτισης:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των εργαζομένων στο πρόγραμμα κατάρτισης:

 1. Αίτηση Συμμετοχής Εργαζομένου
 2. Υπεύθυνες Δηλώσεις
 3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας εργαζομένου
 4. Επίσημο αποδεικτικό ΑΦΜ εργαζομένου
 5. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης εργαζομένου, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός IBAN
 6. Ασφαλιστική Ικανότητα
 7. Αποδεικτικό τίτλου σπουδών

Για πληροφορίες και κατάθεση αιτήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με το [email protected]  Στο τέλος του προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.