ΛΑΕΚ 0,24

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%) ΕΤΟΥΣ 2017

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. υλοποιεί επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων,  στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων έτους 2016».

Πρόκειται για την εργοδοτική εισφορά  0,24%,  η οποία καταβάλλεται υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.), υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον πόρο για να καταρτίσουν το προσωπικό τους,  λαμβάνοντας από τον ΟΑΕΔ το κόστος της εκπαίδευσης.

Το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και σύμφωνα με την 4096/18-01-2016 εγκυκλίου του ΟΑΕΔ, διαμορφώνεται ως εξής:

  • Το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ 0,24% που θα καταβάλει η επιχείρηση το έτος 2016, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό.
  • Το 100% των δαπανών κατάρτισης, εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλλει δαπάνες για κατάρτιση μικρότερες ή ίσες του 70% του ποσού της εισφοράς του ΛΑΕΚ 0,24% που θα καταβάλει το έτος 2016.
  • Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ το έτος 2015, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,45% έως 30/6/2014 και 0,24% από 1/7/2014 και μετά ) του έτους 2015 που έχουν καταβάλλει στο ΙΚΑ, στο έτος 2016.
  • Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλλει το έτος 2015, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσοστού, στο έτος 2016.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης, αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία του σχεδιασμού, της υποβολής, της υλοποίησης και της αποπληρωμής των προγραμμάτων κατάρτισης. Η διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποπληρωμής γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου στον κεντρικό κόμβο του ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr).

H ηλεκτρονική υποβολή προγράμματος κατάρτισης πρέπει να γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξής του.