Μητρώο ωφελούμενων που δικαιούνται επιταγή κατάρτισης στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για 24.251 θέσεις

Ανακοινώθηκε το μητρώο των ωφελούμενων που δικαιούνται επιταγή κατάτισης στο πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε δήμους της χώρας (επιβλέποντες φορείς) συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, για 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης».

 
Εάν είστε ωφελούμενος του προγράμματος, ή αν θέλετε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα, παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Η καταληκτική ημερομηνία ενεργοποίησης της επιταγής είναι η 28/09/2017.

Το μητρώο περιλαμβάνει τους ωφελούμενους των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, οι οποίοι επέλεξαν, πέρα από την ανάληψη της θέσης εργασίας τους, να λάβουν και υπηρεσίες κατάρτισης στα κάτωθι αντικείμενα:

  • Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
  • Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα έχει συνολική διάρκεια 120 ώρες, με την ημερήσια διάρκειά του να μην ξεπερνά τις 6 ώρες, ενώ θα λαμβάνει χώρα μία φορά την βδομάδα σε μέρα που ο ωφελούμενος δεν θα εργάζεται.

Στη συνέχεια, και μετά το πέρας της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι δίνουν εξετάσεις για να πιστοποιήσουν τις δεξιότητες που απέκτησαν στην Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και λαμβάνουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, με απώτερο στόχο τη διευκόλυνση ένταξής/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 

eu      new_espa_1  new_espa_2