ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020», αναμένεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα στους παρακάτω τομείς:

  • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων/Περιβάλλον
  • Οικονομία και Διοίκηση
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Στόχος της Πράξης είναι προετοιμασία εργαζομένων ωφελούμενων για την διατήρηση και βελτίωση της θέσης τους στην αγορά εργασίας, κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και με την απόκτηση νέων δεξιοτήτων οι οποίες έχουν ιδιαίτερη ζήτηση από τις επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  1. Κατάρτιση μέσα από στοχευμένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας 80 έως 120 ωρών για την ενίσχυση και αναβάθμιση προσόντων των καταρτιζόμενων
  2. Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης
  3. Πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελουμένων των προγραμμάτων κατάρτισης από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
  4. Παρακολούθηση με τηλεκατάρτιση
  5. Εκπαιδευτικό επίδομα για τον καταρτιζόμενο 5€/ώρα