ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Το ΚΕΚ Εκπαιδευτική Παρέμβαση ως φορεας κατάρτισης, σε συνεργασία με τα ΚΔΒΜ Αριάδνη, Ευρωεργασιακή και την εταιρεία πιστοποίησης Unicert έχει αναλάβει την υλοποίηση μέρους της Πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» και κύριο Δικαιούχο το ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αντικείμενο της πράξης είναι η κατάρτιση 865 εργαζομένων των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα που δραστηριοποιούνται στους τομείς κλάδους της οικονομίας στις 13 περιφέρειες της χώρας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Εξ αποστάσεως κατάρτιση (e-learning) διάρκειας 120 ωρών(28 ώρες σύγχρονη τηλεκατάρτιση και 92 ώρες ασύγχρονη)
  • Εκπαιδευτικό επίδομα 600€ (5 € μικτά ανά ώρα κατάρτισης)
  • Πιστοποίηση στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ Ν ISO/IEC 17024

Τα αντικείμενα κατάρτισης των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν είναι τα εξής:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣΩΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Στέλεχος διαχείρισης και επεξεργασίας αγροτικών αποβλήτων120 ώρες κατάρτισης (28 ώρες σύγχρονη τηλεκατάρτιση και 92 ώρες ασύγχρονη τηλεκατάρτιση)
Στέλεχος επεξεργασίας, μεταποίησης , υγιεινής, ασφάλειας και ποιοτικού ελέγχου τροφίμων120 ώρες κατάρτισης (28 ώρες σύγχρονη τηλεκατάρτιση και 92 ώρες ασύγχρονη τηλεκατάρτιση)

Σημείωση:
Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Περιφέρεια

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινά στις 16/6/2020 και λήγει στις 17/9/2020 και ώρα 14.00 μ.μ.

Για το κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ

Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά πατήστε εδώ

Εάν θέλετε να καταχωρήσετε τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής σας, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα