Νέα Επιδοτούμενα Προγράμματα Εργαζόμενων με Τηλεκατάρτιση


Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. σας ενημερώνει σχετικά με τα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εξειδικευμένο Στέλεχος Χρηματοοικονομικών, Πληροφοριακών και Διασυνοριακών Διαδικασιών Διεθνούς Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενη Πράξη την οποία συντονίζει και διαχειρίζεται ως Δικαιούχος φορέας ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων και αφορά την κατάρτιση και πιστοποίηση 865 εργαζομένων σε όλη την Ελλάδα.

Μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν, παρέχεται η δυνατότητα αναβάθμισης του ρόλου των εργαζομένων στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, λόγω των γνώσεων που θα αποκτηθούν και παράλληλα οι ίδιοι οι εργαζόμενοι θα καταφέρουν να ενισχύσουν την επαγγελματική τους ταυτότητα

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
– Εξ αποστάσεως κατάρτιση (e-learning) διάρκειας 110 ώρες και δια ζώσης εκπαίδευση 10 ώρες  
– Εκπαιδευτικό επίδομα 5 € μικτά ανά ώρα κατάρτισης
– Πιστοποίηση στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ Ν ISO/IEC 17024
– Στόχευση είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού επί των χρηματοοικονομικών, πληροφοριακών και διασυνοριακών διαδικασιών διεθνούς εμπορίου, στις οποίες παρουσιάζεται σημαντικό έλλειμμα πληροφόρησης και εξειδίκευσης σε στελέχη εξωστρεφών επιχειρήσεων.

Οι υποψήφιοι/ες ωφελούμενοι/ες θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις συμμετοχής:
– Να είναι εργαζόμενοι επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται.
– Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτήριου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Απαραίτητα Δικαιολογητικά ένταξης στο Πρόγραμμα:


1. Μια πρόσφατη φωτογραφία
2. Υπογεγραμένη αίτηση
3. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
4. Αντίγραφα Τίτλου Σπουδών, σε περίπτωση τίτλου εξωτερικού αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ
5. Αντίγραφο τελευταίας Μισθοδοσίας ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο απ’ όπου θα προκύπτει η ιδιότητα του εργαζόμενου, που πρέπει να έχουν όλοι οι υποψήφιοι/ες
6. Βεβαίωση χρόνου (ημερών ασφάλισης) εξαρτημένης εργασίας, που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα (όπου αναγράφονται το ΑΜΑ και το ΑΜΚΑ του υποψήφιου ωφελούμενου)
7. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο όπου αναγράφεται το Α.Φ.Μ. του υποψήφιου ωφελούμενου.
8. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης Γλώσσας (εφόσον υπάρχει)
9. Αποδεικτικά παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης (εφόσον υπάρχουν)
10. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων
(με το γνήσιο της υπογραφής)

Η αποστολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 5 ημερών από την υποβολή της αίτησης και σε κλειστό φάκελο, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Δικαιούχου Φορέα, Κρατινού 11, 10552, Αθήνα.

Για την υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από τις 09/01/2020 και θα διαρκέσει έως τις 10/02/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:
ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Οικονόμου 5, 5ος όροφος, τηλ. 2310552670.

Εναλλακτικά συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα