Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18 – 24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

 
Αντικείμενο της δράσης
Η δράση αποσκοπεί στη συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 1.000 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
 
Συγκεκριμένα η δράση περιλαμβάνει την πραγματοποίηση:
α) «Θεωρητικής Κατάρτισης» 120 ωρών 
β) «Πρακτικής Άσκησης» 260 ωρών
γ)  πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων ανά ωφελούμενο, και,
δ) εξατομικευμένη προσέγγιση – συμβουλευτική υποστήριξη για την προώθηση των ωφελούμενων στην απασχόληση.
 
Το σύνολο των 260 ωρών της Πρακτικής Άσκησης θα υλοποιείται σε επιχειρήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τα αντικείμενα κατάρτισης, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας, όπου υλοποιήθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης
 
 
Εκπαιδευτικό επίδομα
Για την επιτυχή παρακολούθηση της θεωρητικής κατάρτισης καταβάλλεται στους ωφελούμενους
εκπαιδευτικό επίδομα 5 Ευρώ/ώρα κατάρτισης, ενώ για την επιτυχή παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης, καταβάλλεται στους ωφελούμενους εκπαιδευτικό επίδομα 3 Ευρώ/ώρα κατάρτισης.
 
Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων που θα συγκροτηθεί, έχουν οι άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
• Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους την ημέρα υποβολής της αίτησης και να μην έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους την ημέρα κατάρτισης των οριστικών πινάκων επιλογής υποψηφίων
• Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
• Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας/Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
• Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
• Να έχουν συμπληρώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
 
 
Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής
Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελούμενων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει:
• Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://edu.sepve.org.gr/ την αίτηση συμμετοχής.
• Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο λαμβάνεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στο οποίο αναγράφεται ο «Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και η ακριβής ημερομηνία και ώρα υποβολής της.
• Να αποστείλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΤΙΡΙΟ Γ2,Τ.Κ. 55510, ΠΥΛΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής στις «Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18 – 24 ετών στον τομέα των
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)»
 
 
 
Προθεσμία υποβολής αιήσεων ωφελούμενων
Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων λήγει την Δευτέρα 29 Μαΐου 2017, ώρα 18:00.
 
 
Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στην δράση, πατήστε εδώ
 
Για να δείτε την πρόσκληση του προγράμματος, πατήστε εδώ
 

Leave a comment