Νέο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων ηλικίας 18-24 ετών στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής (ΕΕΔΕ)

Η δράση αφορά σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης προσόντων και απευθύνεται σε άνεργους ηλικίας 18 – 24 ετών στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής.

Συγκεκριμένα η δράση περιλαμβάνει την πραγματοποίηση:

α) «Θεωρητικής Κατάρτισης» 120 ωρών
β) «Πρακτικής Άσκησης» 260 ωρών
γ) πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων ανά ωφελούμενο, και,
δ) εξατομικευμένη προσέγγιση – συμβουλευτική υποστήριξη για την προώθηση των ωφελούμενων στην απασχόληση.

Οι ειδικότητες στις οποίες στις οποίες καταρτίζονται οι ωφελούμενοι είναι οι εξής:
  • Στέλεχος διαχείρισης εξαγωγικών δραστηριοτήτων
  • Στέλεχος διεθνούς εμπορίου και εξωστρέφειας
  • Στέλεχος εξαγωγικού εμπορίου
  • Υπάλληλος γραφείου διοικητικής υποστήριξης (εξαγωγών)
Κάθε ωφελούμενος παρακολουθεί μία από τις ανωτέρω ειδικότητες.
 
Το σύνολο των ωρών των 260 ωρών της πρακτικής άσκησης υλοποιείται σε επιχειρήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τα αντικείμενα κατάρτισης, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.
 
Η πιστοποίηση δεξιοτήτων των ωφελούμενων γίνεται με βάση σχήματα – πρότυπα πιστοποίησης, τα οποία αναγνωρίζονται από τη διεθνή και ελληνική ιδιωτική αγορά εργασίας και είτε είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε χορηγούνται από φορείς που είναι πιστοποιημένοι από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. να
χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες.
Η πιστοποίηση κατοχυρώνει τα οφέλη του προγράμματος για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι αποκτούν αναγνωρίσιμα προσόντα στην αγορά εργασίας.
 
Εκπαιδευτικό επίδομα
Για την επιτυχή παρακολούθηση της θεωρητικής κατάρτισης καταβάλλεται στους ωφελούμενους
εκπαιδευτικό επίδομα 5 Ευρώ/ώρα κατάρτισης, ενώ για την επιτυχή παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης, καταβάλλεται στους ωφελούμενους εκπαιδευτικό επίδομα 3 Ευρώ/ώρα κατάρτισης.
 
Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής/αίτησης στη Δράση έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:
i. Κατά την ένταξή τους στο πρόγραμμα (δηλ. κατά την έναρξη των συνεδριών συμβουλευτικής) οι ωφελούμενοι να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 25o έτος της ηλικίας τους (24 έτη και 364 ημέρες).
ii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
iii. Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας (δημόσιας ή ιδιωτικής, τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης) / Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
v. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ωφελούμενων
Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων λήγει την 16/04/2018 και ώρα 23:59μμ. 
 
Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στην δράση, πατήστε εδώ
 
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο τηλέφωνο 2310552670.
 
Για να δείτε την πρόσκληση του προγράμματος, πατήστε εδώ