Πιστοποίηση Αγροτών

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε., ως πιστοποιημένο εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πρόκειται να υλοποιήσει στις δομές του σεμινάρια επιμόρφωσης και εξετάσεις πιστοποίησης αγροτών στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8197/ 90920/ 2013 (ΦΕΚ Β’ 1883) Κοινή Υπουργική Απόφαση, από τις 27 Νοεμβρίου 2015, η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν Πιστοποιητικό Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων.

Για να δείτε τη νομική βάση που ορίζει τα σχετικά με το σύστημα πιστοποίησης, πατήστε εδώ.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Υπόχρεοι απόκτησης πιστοποιητικού είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αλλά και όλοι όσοι παράγουν αγροτικά προϊόντα με σκοπό την πώληση σε τρίτους, ακόμη και αν έχουν άλλο κύριο επάγγελμα.

ΠΟΙΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 της με αριθ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Β’1883) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η κατοχή πτυχίου Γεωπόνου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή πτυχίου Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας ή Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ, επέχει θέση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αορίστου ισχύος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το πιστοποιητικό χορηγείται στους ενδιαφερόμενους έπειτα από τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις σε πιστοποιημένα κέντρα, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, η οποία διενεργείται μέσω βάσης δεδομένων. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απαντήσει σωστά σε τουλάχιστον είκοσι (20) από τις σαράντα (40) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται αυτόματα για τον αριθμό των ερωτήσεων που απάντησαν ορθά και για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Η ισχύς του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι πέντε (5) έτη. (ΦΕΚ/ Β’/ 1883 /01-08-2013).

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει παράβολο 25 ευρώ

Για να δείτε την εγκύκλιο που ορίζει τα σχετικά με τη διαδικασία εξετάσεων, πατήστε εδώ.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Περιλαμβάνει : Απεριόριστη πρακτική εξάσκηση σε προσομοιωμένα test (σε αίθουσα πληροφορικής) και εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή και έντυπη μορφή.

Κόστος: 60,00€

Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα «Πιστοποίηση Αγροτών στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων», κάντε κλικ εδώ.

Leave a comment