Η συνολική διάρκεια κάθε Τμήματος Κατάρτισης είναι 600 ώρες και κατανέμεται σε θεωρητικό μέρος και πρακτική άσκηση. Η διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται σε 120 ώρες. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης ανέρχεται σε 480 ώρες.

Κάθε πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει κατά 20% (24 ώρες) τις εξής θεματικές ενότητες:

  • Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
  • Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
  • Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  • Χρήση εφαρμογών Η/Υ

Για το υπόλοιπο μέρος της θεωρητικής κατάρτισης του προγράμματος έως τη συμπλήρωση των 96 ωρών μπορεί να επιλέξει, με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες και το επίπεδο των καταρτιζομένων, από τις ενότητες οριζόντιων δεξιοτήτων, που παρουσιάζονται στην παρούσα πρόσκληση.

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ θα υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο “Οργάνωση και Αρχές Λειτουργίας Σύγχρονης Επιχείρησης (23204)”.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα: www.voucher.gov.gr.

banner_ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ