Βεβαιώσεις Καταβολής Εκπαιδευτικών Επιδομάτων του έτους 2015

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι βεβαιώσεις καταβολής των εκπαιδευτικών επιδομάτων του έτους 2015 για τα προγράμματα:
1. «Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»,
2. «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»,
3. «Επιταγή επαγγελματικής κατάρτισης φορτοεκφορτωτων ξηράς – λιμένος» και
4. «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ένεργους νέους έως 29 ετών»,
είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ειδικής υπηρεσίας εφαρμογής (ΕΚΤ), στη διεύθυνση www.eye-ekt.gr:8080

Leave a comment