ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

Ο Ο.Α.Ε.Δ, ενεργώντας ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ.1. του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) αναλαμβάνει την υλοποίηση της Δράσης, με τίτλο «Επιταγή Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.».

Η Δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Ωφελούμενοι: άνεργοι απόφοιτοι ΠΑΝ/ΜΙΩΝ και ΤΕΙ, ηλικίας έως 29 ετών με ημερομηνία γέννησης από 01.01.1985, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

Εκπαιδευτικό επίδομα: το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 2.400 ευρώ και περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης

Διάρκεια προγραμμάτων κατάρτισης: 600 ώρες (Θεωρητική κατάρτιση: 120 ώρες, Πρακτική άσκηση:480 ώρες)

Δέσμες παρεμβάσεων: Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης πριν και κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ_VOUCHER ΤΕΙ-ΑΕΙ

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα: www.voucher.gov.gr.

banner_ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ