Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης, οφείλει να προσκομίσει:

  1. Την Αίτηση Συμμετοχής του
  2. Τα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε στην Αίτηση Συμμετοχής του, όπως αυτά ορίζονται παρακάτω

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν:

  • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013).
  • Υπεύθυνη Δήλωση του αρθρ. 8 του Ν.1599/86 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του ότι «(α) τα στοιχεία που δηλώνω στην αίτηση συμμετοχής με ΚΑΥΑΣ …………… είναι ακριβή και αληθή και (β) δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ, κατά το τελευταίο δίμηνο, πλην προγράμματος ελληνομάθειας ή κατάρτισης δεξιοτήτων ΤΠΕ που οδηγούν σε πιστοποίηση»
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Φωτοαντίγραφο τίτλου/ων σπουδών (πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ), με το οποίο θα αποδεικνύεται το επίπεδο σπουδών του και ο βαθμός πτυχίου

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της δράσης: www.voucher.gov.gr.

banner_ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ