Στην  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΔΒΜ Α.Ε., πιστεύουμε ότι η Δια Βίου Εκπαίδευση και η συνεχής ανάπτυξη και κατάρτιση, αποτελεί πλέον μονόδρομο στην πορεία για την επίτευξη υψηλών στόχων και αποτελεσμάτων, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για κάθε άτομο ξεχωριστά.

Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιεί η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΔΒΜ Α.Ε. απολαμβάνουν επαγγελματική κατάρτιση υψηλών προδιαγραφών στο εκάστοτε αντικείμενο, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας, προαγωγή των υφιστάμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών τους και κατάρτιση εστιασμένη στις πραγματικές επαγγελματικές τους ανάγκες, μέσω εκπαιδευτικής μεθοδολογίας που εστιάζει στην πρακτική και όχι μόνο την θεωρητική προσέγγιση του εκπαιδευτικού αντικειμένου.

Υιοθετώντας την φιλοσοφία αυτή, τα στελέχη της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΔΒΜ Α.Ε., συνεργάζονται και βοηθούν τους σύγχρονους οργανισμούς και επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμβαδίσουν με τις νέες εξελίξεις και τεχνολογίες, να μεταφράσουν τους στόχους τους σε ανάγκες για το Ανθρώπινο Δυναμικό και να υλοποιήσουν εκπαιδευτικές δράσεις προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες αυτές.

Leave a comment