Γενικοί όροι υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης:

Ωφελούμενοι: Εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις (έως 25 εργαζόμενοι), ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ.
Διάρκεια προγράμματος: 32 ώρες (μόνο θεωρητικό μέρος) και υλοποιούνται σε ώρες εκτός εργασίας και μέχρι την 22.00′ ώρα.
Επιδότηση: 160 ευρώ (5 ευρώ Χ 32 ώρες) ανά εργαζόμενο-καταρτιζόμενο που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα, με απευθείας κατάθεση του ποσού από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε προσωπικό του Τραπεζικό λογαριασμό.
Χώρος υλοποίησης: Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στην έδρα και στα παραρτήματα του ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε..