Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την συμμετοχή της επιχείρησης και των εργαζομένων της:
1. Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης (Συμπληρώνεται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της Επιχείρησης)
2. Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2016 για κάθε εργαζόμενο
3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας για κάθε εργαζόμενο
4. Επίσημο αποδεικτικό ΑΦΜ για κάθε εργαζόμενο
5. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού για κάθε εργαζόμενο