Το ΚΕΚ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», είναι πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και παραρτήματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, την Κοζάνη και την Καρωτή Διδυμοτείχου.

Λειτουργεί από το 1995 και διαθέτει πλούσια εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, ανέργων και εργαζομένων.

Στα πλαίσια της πολυετούς παρουσίας του στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης, συνεργάζεται με επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και η εμβέλεια του είναι πανελλαδική.

Με την σημερινή επιστολή μας, θα θέλαμε να σας προτείνουμε συνεργασία στα πλαίσια της νέας δράσης που προκηρύχθηκε «ΕΠΙΤΑΓΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.».

Ο Ο.Α.Ε.Δ, ενεργώντας ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ.1. του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) αναλαμβάνει την υλοποίηση της Δράσης, με τίτλο «Επιταγή Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.»

Η Δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Αντικείμενο της Δράσης αποτελεί η παροχή σε 11.018 άνεργους, αποφοίτους Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., ηλικίας έως 29 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με έμφαση σε θέματα ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και σε θέματα της αγοράς απασχόλησης, σύνταξη βιογραφικού και σε έννοιες που σχετίζονται με το περιβάλλον του «επιχειρείν» καθώς και σε δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Στο πλαίσιο της Δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης εκατόν είκοσι (120) ωρών
  • Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 480 ωρών.

Σύνολο ωρών κατάρτισης : 600

Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πέραν αυτών που παρέχει ο ΟΑΕΔ στα κατά τόπους ΚΠΑ με τους Εργασιακούς Συμβούλους του, πριν και κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την δυνητική τοποθέτηση του σε θέση εργασίας.

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση των ωφελούμενων μέσω συνδυασμένων δράσεων θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης.

Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσης.

Κάθε ωφελούμενος, που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφόσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται προσωπική «Επιταγή Κατάρτισης», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να επιλέξει, σύμφωνα με τις ανάγκες του, τον πάροχο κατάρτισης και το πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο θα παρακολουθήσει, στο πλαίσιο της παρούσας.

Η Δράση θα πραγματοποιηθεί στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης της χώρας και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε., παρέχει υπηρεσίες για την κατάρτιση και την τοποθέτηση των ενδιαφερόμενων νέων σε επιχειρήσεις πρακτικής.

Ο δικαιούχος άνεργος αφού εκπαιδευτεί στο ΚΕΚ, θα απασχοληθεί σε εταιρείες με τη μορφή πρακτικής άσκησης, χωρίς καμία επιβάρυνση για την εταιρεία. Η από κοινού προετοιμασία θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας του προγράμματος και σημαντική προτεραιότητά μας. Για το λόγο αυτό επιδιώκουμε τη στενή μας συνεργασία στους εξής τομείς:

  1. Στη φάση υποβολής και προετοιμασίας των προγραμμάτων, να σχεδιάσουμε από κοινού τα προγράμματα/αντικείμενα κατάρτισης που θα παρέχουν εξειδικευμένες δεξιότητες σε ειδικότητες συναφή με τη δραστηριότητα και τις λειτουργίες της επιχείρησής σας.
  2. Στη φάση ένταξης των δικαιούχων voucher – καταρτιζόμενων σε θέσεις πρακτικής άσκησης, με την επιλογή των καταρτιζομένων που θα εκτελέσουν πρακτική άσκηση στους χώρους της επιχείρησής σας και μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης στις δομές του ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ.

Ο αριθμός των ανέργων που μπορεί να τοποθετηθεί σε θέσης πρακτικής για κάθε εταιρεία ισούται με ένα (1) άτομο για επιχειρήσεις που απασχολούν έως και τέσσερα(4) άτομα και με το 30% του προσωπικού της εφόσον απασχολεί μεγαλύτερο αριθμό ατόμων. Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχουσες στο πρόγραμμα επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να προβούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και για όσο διάστημα συμμετέχει στη Δράση.[1]*

Για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα, μπορείτε να συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη Επιστολή Πρόθεσης Συνεργασίας και να την αποστείλετε το συντομότερο δυνατό στο karoti@kekekpa.gr ή με φαξ στο 2553091334.

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

[1]*Σε περίπτωση, παρόλα αυτά, που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι στον αριθμό του προσωπικού δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός των πρακτικά ασκούμενων. Στην έννοια της μείωσης του προσωπικού δεν περιλαμβάνονται οι κάτωθι περιπτώσεις:

  • Οι απολύσεις που αφορούν περιπτώσεις υποβολής μήνυσης από τον εργοδότη σε εργαζόμενο της επιχείρησης που έχει υποπέσει σε αξιόποινη πράξη κατά την εξάσκηση της εργασίας του ή σε αδίκημα, εν γένει, τουλάχιστον σε βαθμό πλημμελήματος (άρθρ. 5 του Ν.2112/1920).
  • Οι καταγγελίες συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, για σπουδαίο λόγο σύμφωνα με το άρθρο 672 Α.Κ..
  • Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι συνταξιοδοτήσεις, οι παραιτήσεις, η λήξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και η εθελουσία έξοδος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της δράσης: www.voucher.gov.gr.

banner_ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ