Κατάρτιση με επιχορήγηση επιταγών κατάρτισης (TRAINING VOUCHER) των πρώην εργαζομένων της “NUTRIART”.

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), ως Φορέας στον οποίον έχει εκχωρηθεί μέρος των αρμοδιοτήτων της Αρχής Διαχείρισης, σύμφωνα με το Άρθρο 8 της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Σύστημα Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07-2015), στο πλαίσιο του εγκεκριμένου έργου (εφεξής Έργο) με τίτλο: «Υλοποίηση Ενεργειών που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) – Περίπτωση NUTRIART» και με κωδικό EGF/2014/001 EL/NUTRIART, εγκρίνει και εκδίδει την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ενέργεια Γ του ως άνω έργου, με τίτλο: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ “Nutriart” ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ».

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένους παρόχους κατάρτισης από τον ΕΟΠΠΕΠ που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης» στο πλαίσιο της παρούσας (ιστοσελίδα Ενέργειας http://www.voucher.gov.gr/ ).

Πρόσκληση 22

Σήματα nutriart

a a

Leave a comment