Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει κριτηρίων.
Τα κριτήρια μοριοδότησης είναι τα ακόλουθα:

  1. Βαθμός Κτήσης Πτυχίου.
  2. Ηλικία υποψηφίου.
  3. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου (Διαχ/κο έτος 2013, οικονομικό έτος 2014)
  4. Χρόνος ανεργίας

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε αιτούντα είναι τα 120 μόρια, η βαρύτητα των οποίων ανά κριτήριο παρουσιάζεται παρακάτω:

Κριτήρια μοριοδότησης

Ως ατομικό εισόδημα νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, σε περίπτωση που υποβάλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογενέας, διαξευγμένος).
Ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου του και των εξαρτημένων μελών του. Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται τα άτομα που ορίζονται στο άρθρο 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Το εισόδημα ως μοριοδοτούμενο κριτήριο προκύπτει από το δηλωθέν εισόδημα του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα έτους 2013).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα: www.voucher.gov.gr.

banner_ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ