ΝΕΟ VOUCHER 29 ΕΩΣ 64 ΕΤΩΝ!

Νέο Πρόγραμμα Voucher 29 έως

64 ετών!

 

Ανακοινώθηκε η δράση «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ». Η δράση αφορά την προώθηση 16.620 ανέργων ηλικίας 29 έως 64 ετών, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων στην αγορά

εργασίας μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης των δεξιοτήτων και απασχόλησης.

 

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 13/10/2014 και θα διαρκέσει έως και τις 31/10/2014!

Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στο πρόγραμμα, συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ

 

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα αφορά στην κατάρτιση των ωφελούμενων μέσα από την κατανομή τους στους παρακάτω κλάδους, οι οποίοι αποτελούν

αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας:
– Τεχνκός -κατασκευαστικός κλάδος
– Κλάδος διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων
– Κλάδος των Νέων Τεχνολογιών

Οι υποψήφιοι οφείλουν να επιλέξουν έαν από τους τρεις κλάδους για την κατάρτιση και την πρακτική τους.

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών
 • Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 300 ωρών
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη                               διάρκεια  της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α)στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της              πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής
 • Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος
 • Εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το (25%) των εκπαιδευθέντων για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) συνεχών μηνών, με ελάχιστες αποδοχές είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια ανά μήνα.

 

Ποιοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής;
Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα

συγκροτήσει ο Ο.Α.Ε.Δ. , έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Α. Για τις ομάδες ωφελουμένων των κλάδων: κατασκευαστικός – τεχνικός και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων,

 1. Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης *, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι Σχολών                                      Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. ,ΙΕΚ , απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 2. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985
 3. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 4. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

* Απόφοιτοι δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980, Γυμνασίου για τους
υπολοίπους Ν. 309/1976, ΠΔ 739/1980

Β. Για τις ομάδες ωφελουμένων του κλάδου των Νέων Τεχνολογιών.

 1. Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου , ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλου                   ισοδύναμου τίτλου σπουδών
 2. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985
 3. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
 4. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

 

Με ποιά κριτήρια θα γίνει η τελική επιλογή;
Τα κριτήρια μοριοδότησης για τις ομάδες ωφελουμένων όλων των κλάδων είναι κοινά και είναι τα ακόλουθα:

 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας (μέγιστο 39 μόρια).
 2. Ηλικία υποψηφίου [(μέγιστο 21 μόρια (η ηλιακιακή ομάδα 29-45 λαμβάνει 21 μόρια, ενώ η ηλικιακή ομάδα 45-64, 11 μόρια)
 3. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου του οικονομικό έτος 2014 (μέγιστο 30 μόρια)
 4. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στα αντικείμενα του Κλάδου που επιλέγει ο υποψήφιος.                                                                        Διευκρινίζουμε ότι μοριοδοτείται μόνο η σχετική εμπειρία, ενώ συμπεριλαμβάνεται και η προϋπηρεσία σε διοικητικές θέσεις που αποκτήθηκε σε έναν από τους κλάδους του προγράμματος  (μέγιστο 30 μόρια).

 

Συνολική μέγιστη βαθμολογία: 120 μόρια.

 

Ποιό είναι το εκπαιδευτικό επίδομα;
Κάθε ωφελούμενος που συμμετείχε σε πρόγραμμα κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση) δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα,

συνολικής αξίας χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600,00€).

 

Η δράση υλοποιείται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ο οποίος λειτουργεί ως δικαιούχος του προγράμματος και

χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ), με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε εδώ

 

Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στο πρόγραμμα, συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ

 

Αν θέλετε να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα νέα προγράμματα, μπορείτε να ακολούθησετε τη σελίδα μας στο Facebook

ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. 

Leave a comment