ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Α.Σ.ΜΟΝΗΓΕΝΙΑ

Ανακοινώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση και της διαδικασίας των ενστάσεων των υποψηφίων για συμμετοχή στην πράξη με τίτλο «Μονογονεϊκές Οικογένειες: Απασχόληση και Τοπική Κοινωνία στη Δυτική Θεσσαλονίκη», και την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων από την Επιτροπή Επιλογής, και κατόπιν της επικύρωσης των οριστικών αποτελεσμάτων από το Δ.Σ. της Α.Σ. «ΜΟΝΗ.ΓΕΝΙΑ» με αριθμό απόφασης 7/01-04-2013, δημοσιεύτηκαν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων ωφελουμένων με βάση τις συνολικές μονάδες βαθμολόγησης κάθε υποψηφίου. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα επί μέρους κριτήρια.

Οι υποψήφιοι με αριθμούς πρωτοκόλλου αίτησης 136 και 11 απέσυραν οικιοθελώς την συμμετοχή τους από την πράξη, ενώ η αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 71 αποχωρεί, λόγω εύρεσης εργασίας.

Για να δείτε τον οριστικό πίνακα των επιτυχόντων, πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον οριστικό πίνακα των επιλαχόντων, πατήστε εδώ.

banner topeko

Leave a comment