Σκοπός της προώθησης στην απασχόληση είναι η ένταξη ή η επανένταξη των καταρτισθέντων στην αγορά εργασίας. Το Κ.Ε.Κ. Εκπαιδευτική Παρέμβαση Α.Ε. έχοντας ως βάση το σκοπό αυτό παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους καταρτιζόμενους, τόσο κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης, όσο και με το πέρας αυτών. Στόχος της προώθησης αποτελεί η επαγγελματική αποκατάσταση των ανέργων που συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιεί το ΚΕΚ αλλά η βελτίωση της ήδη υπάρχουσας θέσης εργασίας τους, προκειμένου για εργαζομένους, με την παροχή επιπρόσθετων δεξιοτήτων.

Ακόμη ρόλος της προώθησης στην απασχόληση είναι η παροχή συνεχούς επαγγελματικού προσανατολισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν υποκειμενικές και αντικειμενικές δυσκολίες, που λειτουργούν ως τροχοπέδι για την επαγγελματική και κοινωνική ανέλιξη του ατόμου και η ενημέρωση για τις τρέχουσες τάσεις στην αγορά εργασίας, των αναγκών της τοπικής κοινωνίας και των σύγχρονων εξελίξεων στην εκπαίδευση και κατάρτιση.

Ειδικότερα, μέσω των ενεργειών προώθησης στην απασχόληση το Κ.Ε.Κ. Εκπαιδευτική Παρέμβαση Α.Ε. προσπαθεί να επιτύχει:

– Την προώθηση των ανέργων σε όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα
– Τη σύνδεση ανέργων – επιχειρήσεων
– Την καταγραφή των εργασιακών αναγκών των καταρτιζομένων
– Την ανάπτυξη ή και βελτίωση δεξιοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες της  αγοράς εργασίας
– Την κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση των ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας
– Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, τεχνικές αναζήτησης εργασίας)

Η πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων στα προγράμματα κατάρτισης του Κ.Ε.Κ. Εκπαιδευτική Παρέμβαση Α.Ε., αποτελεί μία σύντομη αλλά σημαντική εργασιακή εμπειρία καθώς και μία μοναδική ευκαιρία για εύρεση εργασίας.

Leave a comment