Πρόγραμμα ενίσχυσης πρωην εργαζόμενων της εταιρίας “SPRIDER STORES Α.Ε.” και νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (NEETs)

Ο γενικός σκοπός του έργου είναι η παροχή άμεσης, πολύπλευρης και ολοκληρωμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης και η προώθηση στην απασχόληση ή/και την επιχειρηματικότητα  πρώην εργαζόμενων της εταιρείας “SPRIDER STORES A.E.” καθώς και νέων κάτω των 30 ετών οι οποίοι βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

 

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:

  • 761 απολυμένοι της εταιρείας SPRIDER STORES A.E.
  • 550 νέοι άνεργοι, ηλικίας 15 έως 29 ετών, που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEET΄S)

 

Τι περιλαμβάνει η δράση;

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες:

  1. Ενέργεια Α: Επαγγελματική Συμβουλευτική

Στο πλαίσιο αυτής της ενέργειας, κάθε ωφελούμενος θα συμμετάσχει σε 25 συνεδρίες ατομικής επαγγελματικής συμβουλευτικής

      2. Ενέργεια Β: Κατάρτιση

Η κατάρτιση αποτελεί τη δεύτερη δέσμη ενεργειών του Έργου και διακρίνεται σε 2 επιμέρους ενέργειες. Ο κάθε ωφελούμενος θα ενταχθεί σε μια από αυτές με βάση το Ατομικό Επαγγελματικό Σχέδιο Δράσης του, το οποίο θα διαμορφωθεί στο πλαίσιο της Επαγγελματικής Συμουλευτικής και τις διαπιστωμένες ανάγκες και επιθυμίες του.

Β1. “Επαγγελματική κατάρτιση”

Στο πλαίσιο αυτής της ενέργειας 1.100 ωφελούμενοι, με βάση τα αποτελέσματα της επαγγελματικής συμβουλευτικής και των ατομικών σχεδίων δράσης που θα διαμορφωθούν στο πλαίσιο αυτής, θα συμμετάσχουν σε προγράμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας 300 ωρών.

Β2. “Εξειδικευμένη κατάρτιση – Επιμόρφωση”

Στο πλαίσιο της ενέργειας 211 ωφελούμενοι, με βάση τα αποστελέσματα της επαγγελματικής συμβουλευτικής και των ατομικών σχεδίων δράσης που θα διαμορφωθούν στο πλαίσιο αυτής, θα συμμετάσχουν σε προγράμματα εξειδικευμένης κατάρτισης – επιμόρφωσης.

      3. Ενέργεια Δ: Επιδότηση κινητικότητας

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενεργείας προβλέπεται η χρηματοδότηση και συμβουλευτική υποστήριξη κατά προσέγγιση 100 ωφελούμενων για τους οποίους θα διαπιστωθεί η επιθυμία, ικανότητα και δυνατότητα μετεγκατάστασης για ένταξη στην αγορά εργασίας.

 

 

Τα επιδόματα που θα λάβει κάθε ωφελούμενος δικαιούχος της δράσης, θα ανέρχεται στα:

  • 1.250 € για τη συμμετοχή στις 25 ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής υποστήριξης
  • 1.800 € εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
  • Για τις περιπτώσεις εξειδικευμένης κατάρτισης/επιμόρφωσης, το ποσό που παρέχεται ανά άτομο είναι 4.000 € (αφορά κόστος συμμετοχής σε εξειδικευμένη κατάρτιση)
  • Για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών, κινητικότητας (εξεύρεση εργασίας σε άλλο τόπο), προβλέπεται το ποσό των 2.000 €,σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον οδηγό υλοποίησης του προγράμματος

 

Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος και επιθυμείτε να λάβετε επιπλέον ενημέρωση παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Για να δείτε τα αποτελέσματα της επιλογής των ωφελούμενων, πατήστε εδώ

 

Το έργο, συγχρηματοδοτείται κατά 60% από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 (ΕΤΠ) και κατά 40% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Leave a comment