ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER 25-29 ΕΤΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «Επιταγή Εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»

 

1. Πώς υποβάλλω αίτηση για συμμετοχή στη δράση «Επιταγή Εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»; Χρειάζεται να εγγραφώ κάπου;

Η αίτηση για συμμετοχή στη δράση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον υποψήφιο, στη διεύθυνση voucher.gov.gr, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα. Η υποβολή της αίτησης είναι δυνατή χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εγγραφή στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

 

2. Είμαι απόφοιτος πανεπιστημίου του εξωτερικού αλλά δεν έχω αναγνωρίσει το πτυχίο μου από το ΔΟΑΤΑΠ. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση συμμετοχής στην ομάδα «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ»;

Σύμφωνα με την Πρόσκληση , για να υποβάλλει κάποιος αίτηση συμμετοχής στην κατηγορία «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ» πρέπει, μεταξύ άλλων, να είναι κάτοχος «τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».

 

3.Έχω απολυτήριο Γυμνασίου. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση;

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την κατηγορία «Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» έχουν, σύμφωνα με την Πρόσκληση, όσοι είναι «κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών». Συνεπώς, οι κάτοχοι μόνο απολυτηρίου Γυμνασίου δεν πληρούν το συγκεκριμένο όρο της Πρόσκλησης.

 

4.Για τη συμπλήρωση του κριτηρίου «Ετήσιο Συνολικό Εισόδημα Ατομικό ή Οικογενειακό (οικ. Έτος 2014)», ποιό ποσό από τον πίνακα Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) πρέπει να χρησιμοποιήσω;

Σε κάθε περίπτωση στην αίτηση συμπληρώνεται το ποσό που αναγράφεται στη γραμμή με τίτλο «Συνολικό Εισόδημα» του πίνακα Γ2.

 

5. Δεν ήμουν υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης για το οικονομικό έτος 2014. Τι εισόδημα πρέπει να συμπληρώσω στην αίτηση;

Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως προστατευόμενα μέλη) δηλώνουν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα της πατρικής οικογένειας.

 

6. Εμφανίζομαι ως προστατευόμενο μέλος στην φορολογική δήλωση των γονέων μου. Το εισόδημά μου είναι μηδενικό. Πως πρέπει να συμπληρώσω το κριτήριο του εισοδήματος της αίτησης;

Οι αιτούντες που δηλώθηκαν ως προστατευόμενα μέλη στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος των γονέων τους, συμπληρώνουν στην αίτηση το συνολικό οικογενειακό εισόδημα της πατρικής οικογένειας.

 

7. Πρέπει να συμπληρώσω στην αίτηση το συνολικό οικογενειακό εισόδημα. Ποιό ποσό είναι αυτό στο εκκαθαριστικό σημείωμα;

Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα είναι το ποσό που προκύπτει από την πρόσθεση των επιμέρους ποσών «συνολικό εισόδημα» του/της υπόχρεου και «συνολικό εισόδημα» του/της συζύγου.

 

8. Ο χρόνος υποβολής της αίτησης επηρεάζει τον χρόνο υπολογισμού του διαστήματος ανεργίας ή την βαθμολογική κατάταξη της αίτησής μου σε περίπτωση ισοβαθμίας;

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, ο υπολογισμός των μορίων γίνεται με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Συνεπώς, ο χρόνος υποβολής της αίτησης δεν επηρεάζει τον υπολογισμό του διαστήματος ανεργίας ή, τη βαθμολογική κατάταξη σε περίπτωση ισοβαθμίας.

 

9. Πότε επιλέγω «ΝΑΙ» και πότε «ΟΧΙ» στο κριτήριο «Έχετε ενταχθεί σε προηγούμενη αντίστοιχη δράση Επιταγής Εισόδου στην Αγορά Εργασίας;» της αίτησης;

Οι αιτούντες επιλέγουν «ΝΑΙ» όταν έχουν ενεργοποιήσει επιταγή για τουλάχιστον μία από τις προσκλήσεις: «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών», «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού», ανεξάρτητα αν έχουν ολοκληρώσει ή όχι το πρόγραμμα.

 

10. Συμπληρώνω όλα τα στοιχεία της αίτησης και όταν την υποβάλλω εμφανίζεται μήνυμα ότι η ημερομηνία γέννησής μου είναι λάθος. Τι πρέπει να κάνω;

Εφόσον η ημερομηνία γέννησης έχει συμπληρωθεί ορθά (στη μορφή «ηη/μμ/εεεε» όπου «ηη» η ημέρα, «μμ» ο μήνας και «εεεε» το έτος) και συνεχίζει να εμφανίζεται το συγκεκριμένο μήνυμα, ενδέχεται να είναι διαφορετική η ημερομηνία γέννησης που έχει καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το τοπικό γραφείο του ΟΑΕΔ για να ελέγξουν και, αν απαιτείται, να διορθώσουν την καταχωρημένη ημερομηνία.

 

11. Υπέβαλα αίτηση συμμετοχής στην δράση. Εκ των υστέρων διαπίστωσα ότι δήλωσα λάθος «Διοικητική Περιφέρεια που επιθυμώ να καταρτιστώ». Μπορώ να διορθώσω την επιλογή μου;

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, δεν υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης.

 

12. Υπέβαλα αίτηση συμμετοχής στην δράση. Εκ των υστέρων διαπίστωσα ότι συμπλήρωσα λάθος το κριτήριο «Ετήσιο Συνολικό Εισόδημα Ατομικό ή Οικογενειακό (οικ. Έτος 2014)». Μπορώ να το διορθώσω;

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, δεν υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης.

 

13. Πώς μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η αίτηση που υπέβαλα ήταν επιτυχής;

Με την ολοκλήρωση της υποβολής αίτησης, το σύστημα εμφανίζει έναν μοναδικό για κάθε αίτηση αριθμό, τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) παράλληλα με ένα ενημερωτικό μήνυμα. Εφόσον εμφανιστεί ο ΚΑΥΑΣ, η αίτηση έχει υποβληθεί με επιτυχία.

 

14. Έχω υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στη δράση. Μπορώ να την ακυρώσω;

Η Πρόσκληση δεν προβλέπει την ακύρωση αίτησης συμμετοχής.

 

15. Υπέβαλα με επιτυχία την αίτηση συμμετοχής στη δράση. Θα μου στείλετε κάποιο ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην διεύθυνση που σας δήλωσα;

Δεν προβλέπεται η ενημέρωση των αιτούντων για την επιτυχή υποβολή της αίτησης ,με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η εμφάνιση, μετά την υποβολή της αίτησης, του σχετικού μηνύματος και του Κωδικού Αριθμού Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) αποτελεί το αποδεικτικό για την επιτυχή ολοκλήρωση της υποβολής.

 

16. Εφόσον εγγραφώ στο Μητρώο Ωφελουμένων, μπορώ να κάνω τη θεωρητική κατάρτιση του προγράμματος σε μία Περιφερειακή Ενότητα και την πρακτική άσκηση σε άλλη;

Η Πρόσκληση επιτρέπει την υλοποίηση της θεωρητικής κατάρτισης του προγράμματος σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα από την πρακτική άσκηση, αρκεί και οι δύο Περιφερειακές Ενότητες να ανήκουν στην ίδια Διοικητική Περιφέρεια.

 

17. Εφόσον εγγραφώ στο Μητρώο Ωφελουμένων, πρέπει να πραγματοποιήσω τη θεωρητική κατάρτιση και/ή την πρακτική άσκηση του προγράμματος στην έδρα της Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ που εξέδωσε την κάρτα ανεργίας;

Ο τόπος έκδοσης της κάρτας ανεργίας δεν επηρεάζει τον τόπο παρακολούθησης του προγράμματος.

 

Για κάθε διευκρίνιση σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να απευθύνεστε  στο τηλεφωνικό κέντρο:  800-11-44444 και στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr

Leave a comment