Το Κ.Ε.Κ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. σε συνεργασία με τo I.K.Y. συμμετείχε στo Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης/Εκπαιδευτικές Συμπράξεις Leonardo da Vinci με τίτλο “ENDEMIC OCCUPATIONS-reactivating forgotten occupations as a part of lifelong learning initiative“.

Συγκεκριμένα, το «Endemic Occupations» αποτελεί ένα διακρατικό πρόγραμμα εταιρικής σύμπραξης διάρκειας 24 μηνών με σκοπό την αναβίωση των παραδοσιακών τεχνών και επαγγελμάτων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Programme – Leonardo da Vinci Learning Partnerships).

Το συγκεκριμένο έργο, στο οποίο συμμετείχαν πέντε διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Πολωνία, Γερμανία, Τουρκία και Τσεχία), είχε ως στόχο να διερευνήσει και να αναδείξει τα παραδοσιακά επαγγέλματα και τις τέχνες κάθε χώρας, τα οποία αποτελούν την πολιτισμική κληρονομιά τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, αλλοιώνονται συνεχώς εξαιτίας των κοινωνικών και τεχνολογικών εξελίξεων.

LdV και ΙΚΥ