Διευκρίνιση σχετικά με το εισόδημα οικονομικού έτους 2014 για το Voucher 25-29 Ετών

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr διευκρινιστική ανακοίνωση σχετικά με το Συνολικό Εισόδημα που πρέπει να δηλωθεί κατά τη συμπλήρωση της αίτησής σας.  Ακολουθεί το κείμενο της ανακοίνωσης:

 

 

«Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»

Επισημαίνουμε ότι στο κεφάλαιο 2.3. της πρόσκλησης (Κριτήρια επιλογής-Μοριοδότηση) το κριτήριο με α/α 2 του Πίνακα 2 αφορά το συνολικό ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα οικονομικού έτους 2014 όπως αυτό αποτυπώνεται στον πινάκα Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα).

[Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του].

Ομοίως η αναφορά στο κεφ. 2.4 της πρόσκλησης (Διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων – Κατάρτιση Μητρώου Ωφελουμένων), παράγραφος Β, σελ.25, «….Αν και πάλι παρουσιάζεται ισοβαθμία, προηγείται ο υποψήφιος, που έχει το μικρότερο ποσό φορολογητέου εισοδήματος..» αναφέρεται στο 2ο κριτήριο του Πίνακα 2 του κεφ. 2.3, απ’ όπου προκύπτει σαφώς ότι δηλώνεται το συνολικό ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα.

Συμπληρωματικά αναφέρουμε, ότι σχετικά με τους αιτούντες που δεν έχουν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως προστατευόμενα μέλη) δηλώνεται το συνολικό οικογενειακό εισόδημα της πατρικής οικογένειας.

Τέλος, σχετικά με τον υπολογισμό των μορίων, αναφέρουμε ενδεικτικά τα ακόλουθα παραδείγματα:

Αιτών με συνολικό εισόδημα 7.000 Ευρώ μοριοδοτείται με [30-(7.000/800)]=21,25 Μόρια

Αιτών με συνολικό εισόδημα 15.000 Ευρώ μοριοδοτείται με (18.000-15.000)/400=7,5 Μόρια

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την Πρόσκληση θα πρέπει να δηλώσετε το ΣΥΝΟΛΙΚΟ σας εισόδημα, όπως αυτό εμφανίζεται στο Εκκαθαριστικό του 2014 και όχι το Δηλωθέν. Μπορείτε να βρείτε το ΣΥΝΟΛΙΚΟ εισόδημα στον Πίνακα  Γ’2, στην 5η γραμμή. Εφόσον υποβάλλετε ατομική δήλωση, συμπληρώνετε το ακριβές ποσό με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων. Εάν υποβάλλετε οικογενειακή δήλωση τότε θα πρέπει να αθροίσετε το ΣΥΝΟΛΙΚΟ εισόδημα του υπόχρεου με αυτό της συζύγου.
(βλέπε εικόνα)

 

 

εκκαθαριστικο 2014

 

Για κάθε διευκρίνιση σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να απευθύνεστε  στο τηλεφωνικό κέντρο:  800-11-44444 και στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr

Leave a comment