2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΩΤΕΕ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Το ΚΕΚ Εκπαιδευτική Παρέμβαση ως φορεας κατάρτισης, σε συνεργασία με τα ΚΔΒΜ Αριάδνη, Ευρωεργασιακή και την εταιρεία πιστοποίησης Unicert έχει αναλάβει την υλοποίηση μέρους της Πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» και κύριο Δικαιούχο το ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αντικείμενο της πράξης είναι η κατάρτιση 865 εργαζομένων των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα που δραστηριοποιούνται στους τομείς κλάδους της οικονομίας στις 13 περιφέρειες της χώρας.

Στη 2η Πρόσκληση που εκδόθηκε οι διαθέσιμες θέσεις είναι:

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Εξ αποστάσεως κατάρτιση (e-learning) διάρκειας 120 ωρών(28 ώρες σύγχρονη τηλεκατάρτιση και 92 ώρες ασύγχρονη)
  • Εκπαιδευτικό επίδομα 600€ (5 € μικτά ανά ώρα κατάρτισης)
  • Πιστοποίηση στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ Ν ISO/IEC 17024

Τα αντικείμενα κατάρτισης των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν είναι τα εξής:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣΩΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Στέλεχος διαχείρισης και επεξεργασίας αγροτικών αποβλήτων120 ώρες κατάρτισης (28 ώρες σύγχρονη τηλεκατάρτιση και 92 ώρες ασύγχρονη τηλεκατάρτιση)
Στέλεχος επεξεργασίας, μεταποίησης , υγιεινής, ασφάλειας και ποιοτικού ελέγχου τροφίμων120 ώρες κατάρτισης (28 ώρες σύγχρονη τηλεκατάρτιση και 92 ώρες ασύγχρονη τηλεκατάρτιση)

Σημείωση:
Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Περιφέρεια

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 31-3-2021 και λήγει στις 19-4-2021 (ώρα 15:00).

Για το κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ