Το Κ.Ε.Κ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. αναγνωρίζοντας τη σημασία τoυ ανθρωπίνου δυναμικού ως τον σημαντικότερο παράγοντα για την εκπλήρωση των στόχων και επιδιώξεων του, έχει στελεχώσει όλες του τις δομές με ένα άρτιο σύνολο διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού αλλά και συνεργάζεται παράλληλα και με ένα πλήθος εξωτερικών συνεργατών, με πολυετή και πλούσια εμπειρία στο χώρο της Επαγγελματικής Κατάρτισης, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των προγραμμάτων κατάρτισης.

Όλο το μόνιμο διοικητικό προσωπικό του είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με συνεχή εκπαίδευση σε θέματα κατάρτισης και νέων τεχνολογιών. Ταυτόχρονα, διαθέτουν εμπειρία στον σχεδιασμό και τη διαχείριση έργων και προγραμμάτων.

Το Κ.Ε.Κ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. παρέχει έναν άριστο εργασιακό χώρο, στον οποίο καλλιεργούνται το πνεύμα ομαδικότητας, συνεργασίας, άμιλλας και συνεχούς αναζήτησης γνώσης και εξέλιξης. Επιπλέον, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό του, το Κ.Ε.Κ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. διοργανώνει σεμινάρια για το προσωπικό του σε γνωστικά αντικείμενα που άπτονται του τομέα δραστηριοποίησης του κάθε στελέχους του και στηρίζει τις ατομικές πρωτοβουλίες και προσπάθειες των εργαζομένων του για ανέλιξη μέσα από σεμινάρια και μεταπτυχιακές σπουδές.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Κ.Ε.Κ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. στελεχώνεται από άρτια επιστημονικά καταρτισμένους και έμπειρους εκπαιδευτές ενηλίκων. Εφαρμόζοντας ένα σύστημα εσωτερικής αξιολόγησης των εκπαιδευτών καταφέρνει να επιλέξει τους καταλληλότερους εκπαιδευτές, διατηρώντας υψηλό το επίπεδο παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Οι εκπαιδευτές μέσα από συμμετοχές σε συνέδρια και κατάλληλες μετεκπαιδεύσεις και εξειδικεύσεις, ενημερώνονται για τις εξελίξεις σε θέματα του γνωστικού τους αντικειμένου και της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Leave a comment