Αποστολή του ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ είναι να συμβάλει στην ταχύτερη και επιτυχημένη προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού, στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής οικονομίας και κοινωνίας λόγω της παγκοσμιοποίησης των οικονομικών διαδικασιών, των τεχνολογικών εξελίξεων και της υιοθέτησης νέων μορφών εργασίας.

Σκοπός του ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ είναι να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης, σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, καθώς και η υλοποίηση χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων κατάρτισης που απευθύνονται σε ανέργους, εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους δίνοντας έμφαση στα εξής:

• Στις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και στο εκπαιδευτικό υλικό

• Στην αναβάθμιση της ποιότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ανταπόκρισή τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των επιχειρήσεων με έμφαση στην ανάπτυξη ενός φάσματος «κομβικών δεξιοτήτων» (Key skills)

• Στην ένταξη στα εκπαιδευτικά προγράμματα νέων μεθόδων οργάνωσης της παραγωγής και της εργασίας

• Στην ενσωμάτωση των σύγχρονων ΤΠΕ και της διάστασης της καινοτομίας

• Στην ευελιξία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και σε συνδυασμό με τις επιμέρους ανάγκες της εκπαιδευτικής ομάδας

• Στην εξοικείωση των καταρτιζομένων με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας στο χώρο της παραγωγής, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης (on the job training)

• Στη διαρκή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού του

• Στη διασφάλιση συστήματος ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες του

Leave a comment