Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα InnCREA

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA203 με τίτλο “InnCREA: Standards for implementing programs aimed at discovering and developing creativity, pioneering in pursuit of innovation”. 

Στόχος του προγράμματος είναι η μεταφορά, προσαρμογή και δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού πακέτου (υλικό και μεθοδολογία) για τη διδασκαλία της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στο χώρο εργασίας. Στόχος είναι να υποστηριχθούν τα ευρωπαϊκά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι τοπικές επιχειρήσεις από την παραγόμενη γνώση και να τη χρησιμοποιήσουν πρακτικά στις καθημερινές τους εργασίες. 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οργανισμοί από την Πολωνία, τη Φιλανδία, την Ιταλία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα. 

Περισσότερες πληροφορίες: www.inn-crea.eu

InnCREA Leaflet