Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MigrEnt

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. συμμετέχει ώς εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο MigrEntrepreneur (MigrEnt για συντομία). Το έργο MigrEntrepreneur (MigrEnt για συντομία) είναι μια στρατηγική εταιρική σχέση για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, η οποία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus +. Ο στόχος είναι να παρουσιάσουμε παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών από νεοσύστατες επιχειρήσεις και επιχειρηματική μάθηση και να εφαρμόσουμε επιτυχημένες πρακτικές σε προγράμματα κατάρτισης.


Ανταλλάσσοντας ιδέες και μεθόδους, θα πρέπει να εξεταστεί πώς είναι δυνατόν να ενισχυθούν οι μετανάστες και να τους εξοπλιστούν με δεξιότητες που αναγνωρίζονται και σε άλλες χώρες.
Μακροπρόθεσμα, το έργο ενισχύει την απασχολησιμότητα της ομάδας στόχου. Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις όσον αφορά την επιτυχή ένταξη στην αγορά εργασίας, ενώ φέρνει κοντά τη δημιουργικότητα και το επιχειρηματικό δυναμικό των εταίρων. Τέλος, το έργο προωθεί τη μεταφορά της επιχειρηματικής δράσης στην επαγγελματική κατάρτιση και συνεπώς την επέκταση των δεξιοτήτων και της καινοτομίας.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ
Φορέας χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόγραμμα Erasmus +
Στόχος:
Ενσωμάτωση μέσω της επιχειρηματικότητας
Περίοδος:
11/01/2019 – 02/28/2022
Εκτέλεση:
Η συνεργασία εξυπηρετεί κυρίως την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Κατά τη διάρκεια πέντε διεθνών συναντήσεων, οι εταίροι επισκέπτονται διάφορα έργα επιτυχημένων μεταναστών επιχειρηματιών: μέσα και ιδρύματα που τους υποστηρίζουν με ειδική εκπαίδευση. Σε μια λεγόμενη διδακτική δραστηριότητα, επιλεγμένοι συμμετέχοντες: οι συνεργάτες του έργου εκπαιδεύονται στο θέμα. Τα αποτελέσματα καταγράφονται στην τεκμηρίωση του έργου και διαδίδονται.
ΕΡΓΟ MIGR-ENTREPRENEUR
Ενσωμάτωση μέσω της επιχειρηματικότητας