Οριστικά αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων “Α.Σ. ΕΠΙ.ΘΕΣΗ”

  Οριστικά αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων της

 «Α.Σ ΕΠΙ.ΘΕΣΗ»

 

 

       Ανακοινώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση και της διαδικασίας των ενστάσεων των υποψηφίων για συμμετοχή στην πράξη με τίτλο «Νέοι Επιστήμονες: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη» και την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων από την Επιτροπή Επιλογής, και κατόπιν της επικύρωσης των οριστικών αποτελεσμάτων από το Δ.Σ. της «ΑΣ ΕΠΙ.ΘΕΣΗ» με αριθμό απόφασης 8/28-01-2014, δημοσιεύτηκαν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων ωφελουμένων με βάση τις συνολικές μονάδες βαθμολόγησης κάθε υποψηφίου. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα επί μέρους κριτήρια.

Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων, προηγείται στον αξιολογικό πίνακα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες, κατά σειρά, στα κριτήρια: α) βαθμολογία συνέντευξης, β) βαθμολογία τυπικών προσόντων και γ) αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης συμμετοχής του υποψηφίου κατά χρονική προτεραιότητα.

Για να δείτε τον οριστικό πίνακα των επιτυχόντων, πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον οριστικό πίνακα των επιλαχόντων, πατήστε εδώ.

 

sticker 20mart2013

Leave a comment