ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Σ. “ΕΠΙ.ΘΕΣΗ”

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη», της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(ΕΚΤ),

 

 παρατείνει την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής μέχρι τις 31/05/2013

και

προσκαλεί να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν αθροιστικά τις σχετικές προϋποθέσεις, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου – εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή – να προσέρχονται από 01/05/2013 έως 31/05/2013 (με εξαίρεση 03-07/05/2013 που θα παραμείνει κλειστή η εταιρία λόγω αργιών), ώρες: 10:00-14:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και να καταθέτουν αίτηση στη διεύθυνση του ΚΕΚ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.»: Οικονόμου 5, Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη.

Εναλλακτικά, οι αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση, με συστημένη επιστολή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη. Όσες αιτήσεις υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους.

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανατρέξτε στο κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

 

Για να κατεβάσετε την Αίτηση Συμμετοχής πατήστε εδώ

sticker 20mart2013 

Leave a comment