Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων “Α.Σ. ΕΠΙ.ΘΕΣΗ”

 

Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων της

 «Α.Σ ΕΠΙ.ΘΕΣΗ»

 

 

 

        Ανακοινώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων των υποψηφίων για συμμετοχή στην πράξη με τίτλο «Νέοι Επιστήμονες: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη» και κατόπιν της επικύρωσης των προσωρινών αποτελεσμάτων από το Δ.Σ. της «ΑΣ ΕΠΙ.ΘΕΣΗ» με αριθμό απόφασης 7/16-01-2014, δημοσιεύτηκαν οι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων ωφελουμένων με βάση τις συνολικές μονάδες βαθμολόγησης κάθε υποψηφίου. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα επί μέρους κριτήρια.

       Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων, προηγείται στον αξιολογικό πίνακα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες, κατά σειρά, στα κριτήρια: α) βαθμολογία συνέντευξης, β) βαθμολογία τυπικών προσόντων και γ) αριθμός πρωτοκόλλησης της αίτησης συμμετοχής του υποψηφίου κατά χρονική προτεραιότητα.

      Δίνεται η δυνατότητα υποβολής γραπτών ενστάσεων από σήμερα εως και την Τετάρτη 22/01/2014 και ώρα 14:00, στη διεύθυνση του Συντονιστή Εταίρου ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΕ: Κ. Οικονόμου 5, ΤΚ. 546 27, Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310552670, ώρες 09:00-14:00.

Μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής και κατόπιν της εξέτασης των ενστάσεων που τυχόν θα υποβληθούν, θα ανακοινωθούν οι οριστικοί πίνακες ωφελουμένων.

 

 

Για να δείτε τον προσωρινό πίνακα των επιτυχόντων, πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον προσωρινό πίνακα των επιλαχόντων, πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον πίνακα των μη αξιολογηθέντων αιτήσεων, πατήστε εδώ

Για να δείτε το κείμενο της ένστασης, πατήστε  εδώ

sticker 20mart2013

Leave a comment