Επιδοτούμενα σεμινάρια εργαζομένων σε συνεργασία με το ΣΕΠΕΕ

Το ΚΕΚ Εκπαιδευτική Παρέμβαση σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πλεκτικής Έτοιμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ) διοργανώνουν εξειδικευμένα σεμινάρια για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις-μέλη του Συνδέσμου, που απασχολούν 1-49 άτομα. 

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. δραστηριοποείται 20 και πλέον χρόνια στην υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, συνεργάζεται με έμπειρους εισηγητές με πλούσια εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, ενώ παρέχει σύγχρονες εγκαταστάσεις με άρτια εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας.

Γενικοί όροι υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης:

 1. Ωφελούμενοι: Εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις (έως 49 εργαζόμενοι), ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ.
 2. Επιχειρήσεις: Μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής Έτοιμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ) 
 3. Διάρκεια σεμιναρίου40 ώρες (10 ημέρες – υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας)
 4. Επιδότηση200,00 € (5,00 € Χ 40 ώρες). Ο εργαζόμενος-καταρτιζόμενος που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα, θα λαβει την επιδότηση, με απευθείας κατάθεση του ποσού από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε προσωπικό του Τραπεζικό Λογαριασμό.
 5. Χώρος υλοποίησης: Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στην έδρα και στα παραρτήματα του ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.

Θεματικά Αντικείμενα Κατάρτισης:

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΤΡΟΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ CAD

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ SOCIAL MEDIA ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΩΝ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΚΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των εργαζομένων στο πρόγραμμα κατάρτισης:

 1. Αίτηση Συμμετοχής Εργαζομένου
 2. Υπεύθυνες Δηλώσεις
 3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας εργαζομένου
 4. Επίσημο αποδεικτικό ΑΦΜ εργαζομένου
 5. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης εργαζομένου, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός IBAN
 6. Ασφαλιστική Ικανότητα
 7. Αποδεικτικό τίτλου σπουδών

Για πληροφορίες και κατάθεση αιτήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με το [email protected] 

Στο τέλος του προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.