ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

shmata_espa_ekt_eu__site.jpg

Το Κ.Ε.Κ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε., σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πρόκειται να υλοποιήσει τα παρακάτω προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ», Άξονες Προτεραιότητας «08: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ» και «07: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ».

 

programmata_thlekatartisi_anergwn

 

Για να κατεβάσετε την Αίτηση Συμμετοχής για Νομό Θεσσαλονίκης, πατήστε εδώ.

 

Για να κατεβάσετε την Αίτηση Συμμετοχής για Νομό Έβρου, πατήστε εδώ.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι υποψήφιοι να έχουν τα παρακάτω προσόντα:

  • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, με εκπαιδευτικό επίπεδο (υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) ή Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ εγγεγραμμένοι σε επιμελητήρια ή σε επαγγελματικές ενώσεις με κριτήριο α) το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι του ύψους του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους, β) τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο προηγούμενο οικονομικό έτος
  • Άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων, τηρουμένης της ανωτέρως προϋπόθεσης (μέχρι 15% του αριθμού των καταρτιζομένων)
  • Κάτοικοι Ν. Θεσσαλονίκης / Ν. Έβρου
  • Ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας
  • Nα μην έχουν παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ

 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, οι άνεργοι, που θα συμμετάχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 2,00€ ανά ώρα κατάρτισης, και 3,00€ ανά ώρα κατάρτισης για τους ανέργους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

 

Δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής:
1. Επικυρωμένο Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ
2. Επικυρωμένο Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών και λοιπά δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα αναφερθέντα στην αίτηση (π.χ. Πιστοποιητικά Ξένων Γλωσσών, Γνώσεων Η/Υ, Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας, Βεβαιώσεις Παρακολούθησης Προγραμμάτων Κατάρτισης κ.λπ.)
3. Επικυρωμένο Αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας
4. Έντυπο υπόδειξης ανέργων από ΟΑΕΔ (παραπεμπτικό)
5. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Φορολογικής Δήλωσης του οικονομικού έτους 2012 (εισοδήματα του 2011) ή Υπεύθυνη Δήλωση μη υποβολής Φορολογικής Δήλωσης
6. Φωτοτυπία επίσημου εγγράφου όπου αναφέρεται ο ΑΜ ΙΚΑ και το ΑΜΚΑ του καταρτιζόμενου
7. Πρόσφατη φωτογραφία

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία του ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε..

Leave a comment