ΝΕΟ VOUCHER ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 18-24 ΕΤΩΝ

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  ανακοίνωσε την υλοποίηση της δράσης «Επιταγή Εισόδου για νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»!

 

Η δράση αφορά 12.000 άνεργους νέους ηλικίας από 18 μέχρι 24 ετών ( 3.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ και 9.000  απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).

 

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα;

Α. Για την ομάδα ωφελούμενων «νέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών, με στόχο την ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας 420 ωρών και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

Β. Για την ομάδα ωφελούμενων «νέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών, με στόχο την ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας 380 ωρών και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

Επιπλέον, στο πλαίσιο άλλης δράσης, οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν ωφελούμενους μετά τη λήξη της πρακτικής, δύνανται να επιδοτηθούν.

Ποιοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Είναι  κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

ή

-κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών

2) έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 έως και 31.12.1996

3) έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο της παρούσης (δηλαδή από 20/05/2014 έως 20/09/2014). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό σχέδιο Δράσης προγενέστερα (δηλαδή πριν την 20/05/2014), με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει στο διάστημα αυτό σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης. Επισημαίνουμε ότι σε αυτή τη περίπτωση οι υποψήφιοι με την υποβολή της αίτησής τους στο πλαίσιο της παρούσας επικαιροποιούν το Ατομικό σχέδιο δράσης τους.

4) δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

 

Με ποιά κριτήρια θα γίνει η τελική επιλογή;

Α. Για την ομάδα ωφελούμενων «νέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»

Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με μοριοδότηση των παρακάτω κριτηρίων:

1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, έως 20 μόρια

2. Ετήσιο συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014), έως 15 μόρια

3. Συμμετοχή ωφελούμενων σε αντίστοιχες δράσεις (Όσοι έχουν παρακοκουθήσει παρόμοια δράση χάνουν 15 μόρια).

Μέγιστη βαθμολογία: 50 μόρια.

 

Β. Για την ομάδα ωφελούμενων «νέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, έως 20 μόρια

2. Ετήσιο συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014), έως 15 μόρια

3. Συμμετοχή ωφελούμενων σε αντίστοιχες δράσεις (Όσοι έχουν παρακοκουθήσει παρόμοια δράση χάνουν 15 μόρια)

4. Εκπαιδευτικό επίπεδο (Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης 10 μόρια, Απόφοιτος δευτεροβάθμιας/μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 5 μόρια.

Μέγιστη βαθμολογία: 60 μόρια.

 

Ποιό είναι το εκπαιδευτικό επίδομα;

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 2.410€ για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και στο ποσό των 2240€ για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Η δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων  Ενεργειών  του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και χρηματοδοτείται μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020».

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 29/08/2014 (12 :00) και θα διαρκέσει έως και τις 20/09/2014 (24:00)

 

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης πατήστε εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους  για το πρόγραμμα εδώ

Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ

 

 

Κάνε τη σωστή επιλογή για την κατάρτισή σου!

            Επέλεξε το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Για να ενημερώνεσαι άμεσα για όλα τα νέα προγράμματα, ακολούθησε τη σελίδα μας στο Facebook

ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.

Leave a comment