Ξεκίνησε η έναρξη της υποβολής των αιτήσεων για τον Β΄Κύκλο της Δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» (Voucher Τουρισμού).

 

Σύμφωνα με την ανακοινωθείσα πρόσκληση, όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα για πρώτη φορά, θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.insete-training.gr προκειμένου να ενταχθούν στο ειδικό Μητρώο Επιχειρήσεων που έχει  δημιουργηθεί. Οι επιχειρήσεις που είχαν ήδη ενταχθεί στο ανωτέρω Μητρώο Επιχειρήσεων από τον Α’ Κύκλο της δράσης συνεχίζουν να υπάρχουν στο Μητρώο και μπορούν να επανυποβάλλουν την αίτησή τους, μόνο εάν επιθυμούν να αλλάξουν κάποιο από τα στοιχεία που είχαν δηλώσει αρχικά.

 

Τι περιλαμβάνει το νέο Voucher Τουρισμού;

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 80ωρών, με έμφαση στην ανάπτυξη οριζόντιων και εξειδικευμένων δεξιοτήτων
  • Αξιοποίηση από τη πλευρά των επιχειρήσεων καταρτισμένου εργατικού δυναμικού ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ με την μορφή της πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση θα έχει συνολική διάρκεια από 420 ώρες και η οποία δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από το ΙΝ.ΣΕΤΕ και τον πάροχο κατάρτισης, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κατάρτιση
  • Πιστοποίηση προσοντών στις 7 ειδικότητες του προγράμματος

 

Ποιές επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα;

Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και τουριστικό προϊόν της χώρας. Ενδεικτικά αναφέρονται ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, επιχειρήσεις δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες εστίασης, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρίες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτολινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργία μαρίνων, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αερισκαφών καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω, μέλη ή μη του Σ.Ε.Τ.Ε.

Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία δεν συμμετέχει άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και τα οποία για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει σήμερα.

Επισημαίνουμε ότι κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται ο δανεισμός ωφελούμενων, που σημαίνει ότι ο ωφελούμενος θα πρέπει να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση στη συμβαλλόμενη επιχείρηση. Για τον ίδιο λόγο, ενδεικτικά, δε επιτρέπεται η υλοποίηση πρακτικής άσκησης σε υπηρεσίες φύλαξης (Security).

 

Ποιος είναι ο αριθμός καταρτιζόμενων που μπορεί να τοποθετηθεί σε μια επιχείρηση;

O αριθμός των καταρτιζόμενων που τοποθετείται ταυτόχρονα στην επιχείρηση για την πρακτική άσκηση, καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον αριθμό απασχολούμενων της επιχείρησης. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται αυτή η αντιστοιχία:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ -ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
1-5 Ίσος του αριθμού των Απασχολουμένων
6-10 Ίσος με το 80% του αριθμού των απασχολούμενων
11-50 Ίσος με το 70% του αριθμού των απασχολούμενων
51-70 Έως 35 άτομα
71-250 Ίσος με το 50% του αριθμού των απασχολούμενων
251-418 ‘Εως 125 άτομα
>418 Ίσος με το 30% του αριθμού των απασχολούμενων

 

Σε περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης δεν απασχολούν κανένα άτομο με σχέση εξαρτημένης εργασίας (αυτοαπασχολούμενοι), είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί πρακτική άσκηση ενός (1) καταρτιζόμενου.

 

Τι πρέπει να προσέξετε;

-Η επιχείρηση πρακτικής άσκησης δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα.

Η επιχείρηση πρακτικής δεν επιτρέπεται να προβεί σε μείωση του αριθμού εργαζόμενων, από την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Εξαιρούνται οι κατώθι περιπτώσεις:

  • Απολύσεις που αφορούν περιπτώσεις υποβολής μήνυσης από τον εργοδότη σε εργαζόμενο,
  • Οι καταγγελίες συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου,
  • Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι συνταξιοδοτήσεις, οι παραιτήσεις, η λήξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και η εθελούσια έξοδος.

Επιχείρηση που θα προβεί σε μείωση προσωπικού κατά παράβαση των ως άνω όρων δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στην ίδια ή άλλη αντίστοιχη δράση των συνδικαιούχων.

– Σε περίπτωση που μια επιχείρηση πρακτικής άσκησης εξαντλήσει τον αριθμό των ωφελούμενων που θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση, σύμφωνα με την αναλογία που εκτέθηκε παραπάνω, δε θα μπορεί να επιλεγεί εκ νέου στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.

-Δεν επιτρέπεται αντικατάσταση της επιχείρησης πρακτικής καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης, παρά μόνο σε πολύ συγκεκριμένες, ειδικές περιπτώσεις.

 

 

 

Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας προς το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ώστε να συμμετέχετε στο νέο Voucher Τουρισμού, πατήστε εδώ

Μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα μας τα προγράμματα από την ιστοσελίδα μας www.kekekpa.gr και τη σελίδα μας στο Facebook: ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.