Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες με την μέθοδο των επιταγών κατάρτισης

ΝΕΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ Β’ ΦΑΣΗΣ! ( ΕΩΣ 3/3/2023)

ΔΕΙΤΕ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ! 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΔΒΜ έχει εγκριθεί ως πάροχος κατάρτισης για τα Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η δράση απευθύνεται σε 150.000 εργαζόμενους και εργαζόμενες στον Ιδιωτικό Τομέα όλων των κλάδων της Οικονομίας, στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας αναβάθμισης των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων (upskilling) και την επανειδίκευση (reskilling) του Ανθρώπινου Δυναμικού, κυρίως σε ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες, με στόχο την απόκτηση ή/και επικαιροποίηση/αναβάθμιση των επαγγελματικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζόμενων και τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

 • Θεωρητική κατάρτιση των εργαζομένων – ωφελουμένων διάρκειας 80 ωρών που οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών ή «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων, ανάλογα με το αντικείμενο κατάρτισης που θα επιλεγεί από τους ωφελούμενους. Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί με την εφαρμογή μεθόδων μεικτής μάθησης και περιλαμβάνει: 
 • 12 ώρες εκπαίδευσης δια ζώσης.
 • 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσα από την πλατφόρμα τηλεκατάρτισης μας.
 • 20 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης.
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης, οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024
 • Εκπαιδευτικό επίδομα έως 400 ευρώ (5 ευρώ ανά διδακτική ώρα).

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι θα πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω προδιαγραφές:

 1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
 2. Να είναι εργαζόμενοι του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας, με σύμβαση εργασίας οποιασδήποτε μορφής (πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) ανεξάρτητα του κλάδου απασχόλησής τους
 3. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 5961/22.11.2022, η επιλογή των ωφελούμενων σ θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επιμέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.

Για να ενημερωθείτε για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ή να ενταχθείτε σε τμήμα συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος: 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 Η υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής των εργαζομένων στο έργο γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελούμενων και να συμμετέχει στο παρόν έργο θα πρέπει:

 1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω gov.gr ακολουθώνταςτον σύνδεσμο Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων – Εργαζόμενων για κατάρτιση μέσω τωνΚ.Ε.Δι.Βι.Μ των ΑΕΙ και των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. εισερχόμενος με κωδικούς TAXISnet, τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής». Εφιστάται η προσοχή των εργαζομένων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι, η «Αίτηση Συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στην ειδική ιστοσελίδα του έργου. Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι στην αίτηση έχουν αναγραφεί λάθος στοιχεία, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση, αφού ακυρώσουν την προηγούμενη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κάλυψης των θέσεων ή δεν έχουν ήδη ενταχθεί στο Μητρώο Ωφελουμένων.
 2. Να επισυνάψει τα κάτωθι δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε στην «Αίτηση Συμμετοχής» του, επί ποινή αποκλεισμού, και τα οποία ο ωφελούμενος θα πρέπει να προσκομίσει,μετά την επιλογή του προγράμματος, στον πάροχο της επιλογής του.
 • Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ (ταυτοποίηση).
 • Αντίγραφο απολυτηρίου, τουλάχιστον, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. Σημειώνεται ότι για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 γίνεται αποδεκτό το απολυτήριο δημοτικού σχολείου.
 • Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ3), στην οποία θα δηλώνει ότι:

α. Δεν παρακολουθώ ή/ και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης- NextGenerationEU, της δράσης 16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων.

β. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

 • Πρόσθετα δικαιολογητικά (π.χ. πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας) που τυχόν απαιτεί το πρόγραμμα που θα επιλέξει ο ωφελούμενος.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, αναρτώνται στην ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr από τον ωφελούμενο. Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής ελέγχεται αυτόματα η εγγραφή του στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη και το κριτήριο της ηλικίας και σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα κριτήρια δεν επιτρέπεται η υποβολή της αίτησης.

 1. Να “διαφυλάξει” την αίτησή του σε ηλεκτρονικό μέσο, όπως επίσης και το αποδεικτικό

της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, επιταγή κατάρτισης ,κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον εργαζόμενο .