Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τους άνεργους νέους 18 έως 24 ετών έληξε στις 24/09, ενώ οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους για να συμμετοχή στη δράση ανά πάση στιγμή. Για την έγκαιρη προετοιμασία της συμμετοχής σας στη δράση, θα σας προτείναμε να συμπληρώσετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατώντας εδώ, ώστε να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

Τι περιλαμβάνει το νέο Voucher 18-24 ετών;
· Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 80-120 ωρών, με έμφαση στην ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων

· Αξιοποίηση από τη πλευρά των επιχειρήσεων καταρτισμένου εργατικού δυναμικού ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ με την μορφή της πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση θα έχει συνολική διάρκεια 380-450 ώρες, με ημερήσια διάρκεια 6 ή 4 ώρες.

· Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

Επιπλέον, σύμφωνα με την πρόσκληση, στο πλαίσιο άλλης δράσης, οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν ωφελούμενους μετά τη λήξη της πρακτικής, δύνανται να επιδοτηθούν.

Ποιές επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα;

Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία δεν συμμετέχει άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και τα οποία για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει σήμερα.

Επιπλέον, δεν συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου.

Επισημαίνουμε ότι κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται ο δανεισμός ωφελούμενων, που σημαίνει ότι ο ωφελούμενος θα πρέπει να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση στη συμβαλλόμενη επιχείρηση. Για τον ίδιο λόγο, ενδεικτικά, δε επιτρέπεται η υλοποίηση πρακτικής άσκησης σε υπηρεσίες φύλαξης (Security).

 

Ποιος είναι ο αριθμός καταρτιζόμενων που μπορεί να τοποθετηθεί σε μια επιχείρηση;

O αριθμός των καταρτιζόμενων που τοποθετείται ταυτόχρονα στην επιχείρηση για την πρακτική άσκηση, καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον αριθμό απασχολούμενων της επιχείρησης. Η αντιστοιχία είναι η εξής:

0-4 απασχολούμενοι στην επιχείρηση   /   1 άτομο για πρακτική

Από 5 άτομα και άνω                           / Ίσος με το 30% του αριθμού των απασχολούμενων

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η επιχείρηση πρακτικής άσκησης έχει προβεί σε πρόσληψη ωφελούμενου μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης στην παρούσα ή σε προηγούμενη δράση επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας, τότε ο αριθμός των καταρτιζόμενων που τοποθετείται δύναται να ανέλθει στο 40% του αριθμού των απασχολουμενων της επιχείρησης (αφορά το υποκατάστημα).

 

Τι πρέπει να προσέξετε;

-Η επιχείρηση πρακτικής άσκησης δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα.

-Η επιχείρηση πρακτικής δεν επιτρέπεται να προβεί σε μείωση του αριθμού εργαζόμενων, από την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Εξαιρούνται οι κατώθι περιπτώσεις:

Απολύσεις που αφορούν περιπτώσεις υποβολής μήνυσης από τον εργοδότη σε εργαζόμενο,
Οι καταγγελίες συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου,
Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι συνταξιοδοτήσεις, οι παραιτήσεις, η λήξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και η εθελούσια έξοδος.
– Σε περίπτωση που μια επιχείρηση πρακτικής άσκησης εξαντλήσει τον αριθμό των ωφελούμενων που θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση, σύμφωνα με την αναλογία που εκτέθηκε παραπάνω, δε θα μπορεί να επιλεγεί εκ νέου στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.

-Οι επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης που συμμετέχουν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και στις οποίες τοποθετήθηκαν άνω των 5 ωφελούμενων σε θέσεις πρακτικής άσκησης και δε προβούν σε πρόσληψη κανενός ωφελούμενου μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, δε θα επιτραπεί η συμμετοχή σε άλλη πρόσκληση αντίστοιχης δράσης της ΕΥΕ-ΕΚΤ.

-Δεν επιτρέπεται αντικατάσταση της επιχείρησης πρακτικής καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης, παρά μόνο σε πολύ συγκεκριμένες, ειδικές περιπτώσεις.

Πώς μπορεί μια επιχείρηση πρακτικής άσκησης να συμμετέχει στο πρόγραμμα;

Όσοι δεν έχετε επικαιροποιήσει το ενδιαφέρον σας, μπορείτε να να συμπληρώσετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατώντας εδώ, ώστε να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

 

Μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα μας τα προγράμματα και από την  σελίδα μας Facebook : ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. 

 

 

 

Leave a comment