ΝΕΟ VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΤΕΕ)

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

 

Το ΤΕΕ, ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) των πράξεων με κωδ ΟΠΣ 374743 374744, από κοινού με την ΕΥΕ/ΕΚΤ, αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης, με τίτλο «Κατάρτιση με επιχορήγηση (training voucher) ανέργων στον τομέα Β΄ της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση».

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ), με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των ανέργων στο μεταλλευτικό κλάδο και στον κλάδο άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου και η σύζευξη της κατάρτισης με τις ανάγκες σε εξειδίκευση που απαιτεί η παραγωγική βάση της οικονομίας.

Η δράση αφορά στην επιχορήγηση, με επιταγές κατάρτισης (training voucher), της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 4.900 άνεργων τεχνιτών και διπλωματούχων μηχανικών (ΜΜΜ, ΜΜ, ΗΜ, ΧΜ) του μεταλλευτικού κλάδου και του κλάδου άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου για την απόκτηση δεξιοτήτων, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τις εξελίξεις του κλάδου.

Τα προγράμματα κατάρτισης (θεωρία & πρακτική άσκηση), διάρκειας 400 ωρών, θα υλοποιηθούν στα θεματικά αντικείμενα της παρούσας, με υποχρεωτική απασχόληση τουλάχιστον του 30% των καταρτισθέντων διάρκειας τουλάχιστον 4 μηνών, για τουλάχιστον 100 ημερομίσθια.

Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από τα πιστοποιημένα στο ΘΠ «Επαγγέλματα Τεχνικά & Μεταφορών» από το ΕΚΕΠΙΣ, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο ‘Μητρώο ΚΕΚ’, στο πλαίσιο της παρούσας.

Κάθε άνεργος, που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων της παρούσας, θα εγγραφεί στο ‘Μητρώο Ωφελουμένων’ και θα παραλάβει προσωπική ‘επιταγή κατάρτισης’ (training voucher), η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να επιλέξει, σύμφωνα με τις ανάγκες του, το ΚΕΚ και το πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο θα παρακολουθήσει, στο πλαίσιο της παρούσας.

Η δράση (κατάρτιση και υποχρεωτική απασχόληση) θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας (πλην Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου) και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2014.

Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη δράση, πρέπει από 12/12/2012 έως 14/1/2013 να συμπληρώσει και να υποβάλει «Αίτηση Συμμετοχής» ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr καθώς και να καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ΤΕΕ έως 21/1/2013.

Στη συνέχεια θα γίνει η επιλογή των ωφελούμενων με βάση τα κριτήρια επιλογής – μοριοδότηση. Το Μητρώο Ωφελούμενων θα δημοσιευθεί από το ΤΕΕ στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr.

 

Όποιος παρακολουθήσει με επιτυχία το πρόγραμμα κατάρτισης που επιλέξει, θα λάβει το εκπαιδευτικό επίδομα (2.000€).

 

Το KEK ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. θα οργανώσει προγράμματα κατάρτισης, με πρακτική άσκηση και υποχρεωτική απασχόληση σε συνεργασία με τεχνικές εταιρείες.

Επιπλέον, το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ διευκολύνει τους υποψηφίους με την υποβολή της αίτησης, αλλά και την παρακολούθηση της μέχρι τα τελικά αποτελέσματα.

            Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, πατώντας εδώ.

            Μπορείτε να δείτε την αφίσα του προγράμματος εδώ 

 

 

Για υποβολές αιτήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, επικοινωνήστε με την κυρία Τσορμπατζίδου στα τηλέφωνα 2461024425 ή [email protected].

 

Leave a comment