ΝΕΟ VOUCHER “ΥΓΕΙΑΣ-ΠΕΔΥ” ΓΙΑ 1200 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το πρωτοβάθμιο δίκτυο υγείας

Το Υπουργείο Υγείας, ανακοινώνει την προκήρυξη της δράσης «Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το πρωτοβάθμιο δίκτυο υγείας», που στοχεύει στην κοινωνικο-οικονομική ένταξη των ανέργων επαγγελματιών υγείας. Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 1.200 άνεργοι, απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμού της δράσης ανέρχεται σε 14.400.000,00 €, και χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠ.ΑΝ.Α.Δ.) με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

Τι είναι το Voucher Κατάρτισης;

 

Είναι μια νέα καινοτόμα δράση του Υπουργείου Υγείας που δίνει τη δυνατότητα σε νέους ανέργους επαγγελματίες του κλάδου της υγείας να λάβουν υπηρεσίες εναλλασσόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, με ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ και υπηρεσίες αυτών.

 

Ποιος είναι ο στόχος της δράσης;

 

Στόχος της δράσης είναι η διεύρυνση ευκαιριών για την είσοδο στην αγορά εργασίας νέων, ανέργων, επαγγελματιών του τομέα των υπηρεσιών υγείας, μέσω θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκη­σης στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ και υπηρεσίες αυτών.

 

Πότε ξεκινάει το Πρόγραμμα και πόσο θα διαρκέσει;

 

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει από τη Δευτέρα 22/07/2014 ώρα 12:00, και λήγει την Παρασκευή 28/07/2014, ώρα 24.00.

 

Το φυσικό αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/09/2015.

 

 

Για τους ωφελούμενους:

 

Πόσοι είναι οι ωφελούμενοι του Προγράμματος;

 

Μέσω του Προγράμματος υπολογίζονται να ωφεληθούν 1.200 απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ.

 

Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι;

 

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών με δικαίωμα νόμιμης διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας, απόφοιτοι: ΠΕ – ΤΕ νοσηλευτών, ΠΕ οικονομικού, ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ –ΤΕ Πληροφορικής, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΤΕ Ραδιολόγων – Ακτινολόγων, ΤΕ Διοίκησης μονάδων Υγείας και ΤΕ Μαιευτικής), εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από το εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Διευκρινίζεται ότι οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ, θα είναι ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία και δεν πρέπει να ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα.

 

Πώς μπορούν να αποκτήσουν το voucher κατάρτισης;

 

Οι ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα απόκτησης του voucher κατάρτισης, έπειτα από εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος στο http://www.voucher.gov.gr. Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν βάσει κριτηρίων, με τη μορφή μοριοδότησης.

 

Ποια είναι τα κριτήρια μοριοδότησης;

 

  1. Ο βαθμός πτυχίου («Άριστα, «Λίαν καλώς», «Καλώς»).
  2. Το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό οικονομικού έτους 2013, (έως 8.000, από 8.001-12.000 από 12.001-15.000 και από 15.001 € και άνω).
  3. Το έτος κτήσης πτυχίου (από το έτος 2011 και μετά, πριν από το έτος 2011).
  4.  Ο χρόνος ανεργίας, (μέχρι 12 μήνες και από 12 μήνες και πάνω.

 

 

Σε τι υπηρεσίες αποκτούν πρόσβαση;

 

Η πράξη σχεδιάζεται να υλοποιηθεί με τη μορφή προγραμμάτων εναλλασσόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (1.200 ώρες) με ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης (on the job training), η οποία θα πραγματοποιηθεί σε μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ. Συγκεκριμένα:

 

–         Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 240 ωρών, (περίπου 2 μήνες).

–         Πρακτική άσκηση σε μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ διάρ­κειας 960 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες.

 

Τόσο η θεωρητική κατάρτιση, όσο και η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούμενη. Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν από παρόχους κατάρτισης.

 

Πού θα καταρτιστούν οι ωφελούμενοι;

 

Οι ωφελούμενοι μπορούν να επιλέξουν όποιο πάροχο κατάρτισης έχει εγγραφεί στο Μητρώο Παρόχων.

 

Ποιο είναι το αντικείμενο της κατάρτισης;

 

Αντικείμενο της κατάρτισης είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε οριζόντια και εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα, με στόχο την βελτιστοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, σε συνδυασμό με την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε θέση πρακτικής άσκησης που θα τοποθετηθεί ο ωφελούμενος. Συγκεκριμένα οι ωφελούμενοι θα καταρτιστούν στα εξής μαθησιακά αντικείμενα:

–         Ποιότητα και ασφάλεια – Εφαρμογές Ολικής Ποιότητας.

–         Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές).

–         Αναδιάρθρωση μονάδων και υπηρεσιών υγείας συμπεριλαμβανομένου του νέου θεσμικού πλαισίου – ΠΕΔΥ, Ν4238/2014, καθώς και της διασυνδεσιμότητας της ΠΦΥ με άλλα επίπεδα υγείας (δευτεροβάθμιο, τριτοβάθμιο κλπ)/.

–         Νομοθεσία Δημοσίων Προμηθειών – Εφαρμογές.

–         ΔΙοικητικό -οικονομικός Έλεγχος Μονάδων Υγείας

–         Διπλογραφικό σύστημα.

–         Κοινά ενοποιημένα νοσήλια- Κοστολόγηση Ιατρικών Πράξεων – Ενσωμάτωση στα ΚΕΝ.

–         Χρήση βασικών εφαρμογών Η/Υ

 

 

Πού θα γίνει η πρακτική άσκηση;

 

Η υλοποίηση του πρακτικού μέρους του Προγράμματος κατάρτισης (πρακτική άσκηση), θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά σε Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ, ανάλογα με το είδος του αντικειμένου της κατάρτισης.

 

Τι επιδότηση θα λάβουν οι ωφελούμενοι;

 

–         Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 1.560 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

–         Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 6.240 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

 

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζομένου, συνολικά ανέρχεται σε 7.800 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

 

Η επιταγή θα δοθεί σε 2 δόσεις.

 

 

Για τους παρόχους κατάρτισης

 

Ποιοι πάροχοι κατάρτισης μπορούν να παράσχουν υπηρεσίες;

 

Κάθε αδειοδοτημένος ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, πάροχος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και κάθε πάροχος ο οποίος σύμφωνα με το Ν.4093/2012, παρ. Θ, περιπτ. Θ15, αριθμ.5 και σύμφωνα με το Ν.4111/2013, άρθρο 30, παρ. 36, νοείται ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2

 

Πόσα τμήματα θα συγκροτηθούν;

 

Θα συγκροτηθούν τμήματα από 10 έως 20 ωφελουμένων οι οποίοι θα παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης. Ο πάροχος κατάρτισης μπορεί να συγκροτεί περισσότερα του ενός τμήματα, αναλόγως του αριθμού των συμμετεχόντων, με την προϋπόθεση της υπογραφής συμφωνητικού συνεργασίας για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης μεταξύ του Παρόχου κατάρτισης και της Υ.ΠΕ., όπου ανήκουν οι μονάδες Υγείας (ΝΜΥ και ΤΜΥ)

και οι διατιθέμενες θέσεις πρακτικής άσκησης.

 

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης πατήστε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες συμπλήρώστε τη φόρμα επικοινωνίας εδώ

 

Leave a comment